Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Jancsók Ferenc Oktatók: Dr. habil. Michelberger Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 3 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismertesse a mérnökhallgatókkal a termék elõállítására vagy a szolgáltatások végzésére irányuló vállalkozások terén a gyártás hatékony szabályozási módszereit. Az ismeretek birtokában olyan tervezési, irányítási és ellenõrzési készséget biztosítson, amelyekkel elérhetõ az eredményesség a piacgazdaság viszonyai között. Bemutassa a termelésmenedzsment és a minõségmenedzsment egymásra hatását a mûködési folyamatokban, az innovációs feladatokhoz való rendezésének módját, valamint a logisztikai összefüggésekre alapozott termelésirányítási megoldásokat, a számítógépes rendszerek tervezését megalapozó feltétel-rendszerek megválasztási technikáit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- a gyakorlatok anyagának elsajátítása,
- kettõ ZH eredményes megírása: 7. héten és 14. héten

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A termelõ-szolgáltató vállalkozás mûködésének komplex áttekintése és rendszerszemléletû modellezése, a termelésmenedzsment feladatai
2. A termelés mûszaki és gazdasági elõkészítése, termeléstervezés
3. Termelésirányítás feladatai, a termelésirányítás, mint szabályozási kör
4. Termelési logisztika 1. (MRP I-II., OPT)
5. Termelési logisztika 2. (JIT, KANBAN, Lean menedzsment)
6. Beszállítók és kooperációs partnerek szerepe és értékelése
7. Termelésirányítás és a tömegszerûség kapcsolata, tipikus gyártó rendszerek
8. Folyamatszemlélet a termelésmenedzsmentben (gyártási fõ- és feltételi folyamatok)
9. Minõségirányítás szerepe a termelésmenedzsmentben
10. A gyártás operatív szervezése
11. A rendelésfogadás, nyilvántartás, visszaigazolás
12. A termelésirányítás szervezeti kérdései
13. A gyártási folyamatokban alkalmazható termelésirányítási technikák
14. A termelésirányítási rendszer felmérése, tipikus hibák a termelésirányításban
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ. Félévközi jegy a zárthelyi dolgozat és a félévközi munka alapján
Ajánlott irodalom: Jancsók Ferenc: Menedzsment a gyártásirányításban (BMF jegyzet, Budapest 2004)
Chikán Attila-Demeter Krisztina (szerk.): Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje (termelés, szolgáltatás, logisztika). Aula, 2001. p.17-65., p.153-239., p. 411-427.
Kocsis József (szerk.): Menedzsment mûszakiaknak. Mûszaki Könyvkiadó Budapest, 1993., p.81-110.
Kocsis József-Seregi Ferenc: Termelésirányítás I-II. BME Gépészmérnöki Kar, Tankönyvkiadó, Bp. 1987-1988. (kézirat)
Elõadások és gyakorlatok anyagai
Elõadó által a témákhoz javasolt ajánlások