Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita Oktatók: dr. László Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A prezentáció elõkészítésének sajátosságai. A szövegalkotás normái, az írásbeli közlésformának tartalmi és formai sajátosságai. Tudatos, funkcionális
nyelvhasználat. Írásos háttéranyagok, közlemények, tájékoztató kiadványok, elõadások, prezentációk információs-technológiai eszközökkel történõ
interpretálása. Komplex szituatív gyakorlatokon a személyes, a termék- és a corporate image kialakítását szolgáló technikák bemutatása és gyakorlása
(szöveg- és képszerkesztés, verbális és képi retorika, montázstechnológia). Multikulturális környezetben is hatékony eszköztárak bemutatása. A
prezentációt segítõ egyéb kommunikációs technikák, retorikai eszközök bemutatása. A prezentáció dinamikájának és felépítésének részletes tárgyalása.
Hallgatósággal való kapcsolattartás, helyzetkezelés – asszertív viselkedés.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
3. konzultáció A hallgatók leadják prezentációjuk címét és egy rövid absztraktot
4. konzultáció Zárthelyi dolgozat
5. konzultáció Az elkészített prezentációk elõre megadott szempontok szerinti közös értékelése
Vizsgaidõszak elsõ hete Pót zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Írásbeli és szóbeli bemutatkozás, stílusok, kifejezések, szókincs. Önéletrajzírás, bemutatkozás, szókincs tesztek,
2. Írásbeli kommunikáció I.: vázlat és jegyzetkészítés, hivatkozások, forrásanyag gyûjtése Jegyzetkészítés, vázlat, absztraktok írása, Internet használat, szakirodalmazás Írásbeli kommunikáció II: Hivatalos dokumentumok írása: dolgozatok, cikkek, üzleti dokumentumok Hivatalos levelek megírása, motivációs levél, email, pályázatok, kérvények, a tökéletes forma, korrektúra, Word
3. Szóbeli kommunikáció I: Az elõadásra való felkészülés, az elõadás menete, prezentációs eszközök használata, Prezentáció téma leadási határideje Felkészülés a prezentációra, kivonatok, összefoglalók írása, prezentációkészítés Power Pointtal I. Szóbeli kommunikáció II: Kapcsolat a hallgatósággal testbeszéd, hangzás, viták, és kritika megfogalmazás, és fogadása Prezentáció készítés Power Pointtal II, prezentációs eszközök használata az elõadás közben
4. Összefoglalás, zárthelyi dolgozat, szempontok a prezentáció elõadásához
5. Az elkészített prezentációk bemutatása és értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A képzés félévközi jeggyel zárul, amelynek eredményét az órai részvétel, illetve a bemutatott prezentáció és a sikeresen megírt zárthelyi dolgozat együttes eredménye adja. A zárt helyi dolgozat megírására a 4.konzultáción kerül sor, teszt és esszé kérdéseket egyaránt tartalmaz, a sikeres teljesítés feltétele az összpontszám 50%-a + 1 pont. A zárthelyi dolgozat a vizsgaidõszak elsõ hetében pótolható. Az elkészített prezentációk bemutatására az utolsó konzultáción kerül sor, értékelése közösen, a megadott szempontok szerint történik.
– Aláírást csak az kaphat, aki a minimum 3 gyakorlaton aktívan vesz részt és elkészíti a prezentációt!
– Prezentáció és absztrakt: az aláírás feltétele, a kapott értékelés 50%-ban beszámít az év végi jegybe (a prezentációt a nézõk és a csoporttagok egyaránt értékelik)
– Zárthelyi dolgozat: minimum 50%+1 pont teljesítése, az év végi jegy 50%-át adja
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy (évközben beadandó feladatok, prezentáció készítés és félév végén írásbeli zh dolgozat min. 50% + 1 pont teljesítése)
 
Kötelező irodalom: – Órai elõadás és gyakorlat anyaga (honlapról letölthetõ, pontos elérés az elsõ elõadás alkalmával kerül kihirdetésre)
– Szabó Katalin: Kommunikáció felsõfokon, Kossuth Kiadó Budapest, 2002.
– Görög Ibolya: Prezentáció, In: Az üzlettárs 2006/07 július-augusztusi szám, 17-23. oldal, (a kiadó hozzájárulásával a honlapról elérhetõ)
Ajánlott irodalom: – www.prezentacio.lap.hu
– PEBUS Gazdasági Portál távoktatási tananyaga: http://www.offers.hu/pages/tavoktatas/index.php
– Görög Ibolya: Protokoll - az életem, Athenaeum Kiadó, 1999.
– Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll, Akadémiai Kiadó, Budapest 2005.
– Nyárádi-Bíró: Közéleti kommunikáció Perfekt, 2004.
– Honffy Pál: Levelezési tanácsadó IKVA 1992.
– www.millik.hu
– további kiadott cikkek, anyagok