Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita Oktatók: dr. László Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A prezentáció elõkészítésének sajátosságai. A szövegalkotás normái, az írásbeli közlésformának tartalmi és formai sajátosságai. Tudatos, funkcionális
nyelvhasználat. Írásos háttéranyagok, közlemények, tájékoztató kiadványok, elõadások, prezentációk információs-technológiai eszközökkel történõ
interpretálása. Komplex szituatív gyakorlatokon a személyes, a termék- és a corporate image kialakítását szolgáló technikák bemutatása és gyakorlása
(szöveg- és képszerkesztés, verbális és képi retorika, montázstechnológia). Multikulturális környezetben is hatékony eszköztárak bemutatása. A
prezentációt segítõ egyéb kommunikációs technikák, retorikai eszközök bemutatása. A prezentáció dinamikájának és felépítésének részletes tárgyalása.
Hallgatósággal való kapcsolattartás, helyzetkezelés – asszertív viselkedés.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
4. gyakorlat (8. hét): A csoporttagok leadják prezentációjuk címét és egy rövid absztraktot
13. és 14. heti gyakorlatok: Az elkészített prezentációk elõre megadott szempontok szerinti közös értékelése
14. heti elõadás: Írásbeli zárthelyi dolgozat
Vizsgaidõszak elsõ hete: Pót zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Írásbeli és szóbeli bemutatkozás, stílusok, kifejezések, szókincs
2. Önéletrajzírás, bemutatkozás, szókincs tesztek,
3. Írásbeli kommunikáció I.: vázlat és jegyzetkészítés, hivatkozások, forrásanyag gyûjtése
4. Jegyzetkészítés, vázlat, absztraktok írása, Internet használat, szakirodalmazás
5. Írásbeli kommunikáció II: Hivatalos dokumentumok írása: dolgozatok, cikkek, üzleti dokumentumok
6. Hivatalos levelek megírása, motivációs levél, email, pályázatok, kérvények, a tökéletes forma, korrektúra, Word
7. Szóbeli kommunikáció I: Az elõadásra való felkészülés, az elõadás menete, prezentációs eszközök használata, Prezentáció téma leadási határideje
8. prezentációkészítés Power Pointtal, Impressel és Prezivel. I.
9. Szóbeli kommunikáció II: Kapcsolat a hallgatósággal testbeszéd, hangzás, viták, és kritika megfogalmazás, és fogadása
10. prezentációkészítés Power Pointtal, Impressel és Prezivel. II
11. Szóbeli kommunikáció III: Hallgatás és kérdezés, nemzetközi kommunikáció
12. Interjúk és kérdõívek összeállítása, felvétele, kiértékelése
13. Összefoglalás, zárthelyi dolgozat, szempontok a prezentáció elõadásához
14. Az elkészített prezentációk bemutatása és értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A képzés félévközi jeggyel zárul, amelynek eredményét az órai részvétel, illetve a bemutatott prezentáció és a sikeresen megírt zárthelyi dolgozat együttes eredménye adja. A zárt helyi dolgozat megírására az utolsó elõadáson kerül sor, teszt és esszé kérdéseket egyaránt tartalmaz, a sikeres teljesítés feltétele az összpontszám 50%-a + 1 pont. A zárthelyi dolgozat a vizsgaidõszak elsõ hetében pótolható. Az elkészített prezentációk bemutatására az utolsó gyakorlatokon kerül sor, értékelése közösen, a megadott szempontok szerint történik.
– Aláírást csak az kaphat, aki a minimum 6 gyakorlaton aktívan vesz részt és elkészíti a prezentációt!
– Prezentáció és absztrakt: az aláírás feltétele, a kapott értékelés 40%-ban beszámít az év végi jegybe (a prezentációt a nézõk és a csoporttagok egyaránt értékelik)
– Zárthelyi dolgozat: minimum 50%+1 pont teljesítése, az év végi jegy 50%-át adja
– Órai munka, gyakorlatokon való aktív részvétel: az év végi jegy 10%-át adja
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy (évközben beadandó feladatok, prezentáció készítés és félév végén írásbeli zh dolgozat min. 50% + 1 pont teljesítése)
 
Kötelező irodalom: – Órai elõadás és gyakorlat anyaga (honlapról letölthetõ, pontos elérés az elsõ elõadás alkalmával kerül kihirdetésre)
– Szabó Katalin: Kommunikáció felsõfokon, Kossuth Kiadó Budapest, 2002.
– Görög Ibolya: Prezentáció, In: Az üzlettárs 2006/07 július-augusztusi szám, 17-23. oldal, (a kiadó hozzájárulásával a honlapról elérhetõ)
Ajánlott irodalom: – www.prezentacio.lap.hu
– PEBUS Gazdasági Portál távoktatási tananyaga: http://www.offers.hu/pages/tavoktatas/index.php
– Görög Ibolya: Protokoll - az életem, Athenaeum Kiadó, 1999.
– Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll, Akadémiai Kiadó, Budapest 2005.
– Nyárádi-Bíró: Közéleti kommunikáció Perfekt, 2004.
– Honffy Pál: Levelezési tanácsadó IKVA 1992.
– www.millik.hu
– további kiadott cikkek, anyagok