Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Dr. Keszthelyi András;
 
Előtanulmányi feltételek: KMAIA11GNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a leendõ szakembereket megismertesse a gazdasági informatika fogalomrendszerével, kialakulásának és fejlõdésének történetével, továbbá az információtechnológia üzleti célú alkalmazásának lehetõségeivel és sajátosságaival.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
14. hét Zárthelyi az aláírásért
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati információs rendszerek fejlõdése, információs rendszerek használatát kikényszerítõ külsõ és belsõ tényezõk
Szabad szoftverek, Linux
2. Információs rendszerek típusai és fejlesztése; stratégia és módszertan, saját fejlesztés vs. vásárolt informatikai megoldások Linux felhasználói alapismeretek
3. Információs rendszerek fejlesztése; rendszerelemzés, üzleti célokon alapuló követelmények meghatározása, adat- és folyamatmodellezés Linux felhasználói alapismeretek
4. Kész rendszerek átadás-átvétele; átvételi tesztek, a tesztelés szintjei és szervezeti háttere
Szövegszerkesztés
5. Informatikai projektek sajátosságai; projekt-tervezés és irányítás (Euromethod, PRINCE2)
Szövegszerkesztés
6. Vállalati információs rendszer megtérülése (Total Cost of Ownership) Táblázatkezelés
7. Vállalati információs rendszerek a gyakorlatban; integrált vállalatirányítási információs (ERP) rendszerek felépítése és funkcionalitása, EDI
Táblázatkezelés
8. Adatbányászat, OLAP, CRM, SCM, BSC
Táblázatkezelés
9. Logisztikai szimuláció, CIM, irodaautomatizálás, workflow, hálótervezés, archiválás, intranet és extranet
Hálózati ismeretek
10. Szolgáltató vállalatok üzemeltetést támogató és számlázási rendszerei, banki informatikai rendszerek
Hálózati kommunikáció
11. Üzleti folyamatok újraszervezése (BPR) Hálózati biztonság
12. Vásárolt üzleti megoldások kiválasztása és bevezetése; kiválasztási szempontrendszer, összehasonlító értékelés, a bevezetés lépései és szervezete, vállalati alap-adatbázisok létrehozása
Hálózati biztonság
13. Információs rendszerek üzemeltetése; problémakezelés, konfigurációkezelés, változáskezelés, kapacitás menedzsment, rendelkezésre-állás menedzsment, outsourcing, ASP (ITIL) Hálótervezés
14. Informatikai- és információbiztonság; ISO 27000-es szabványcsomag, Common Criteria, CoBit
Zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Németh Pál – Michelberger Pál: Üzleti informatika. LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest, 2004.
Ajánlott irodalom: Hetyei József (szerk.): Vezetõi döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon. Computerbooks, Budapest, 2001.
Hetyei József (szerk.): ERP rendszerek Magyarországon a 21. században. Computerbooks, Budapest, 2004.
Hetyei József (szerk.): Pénzintézetek és állami intézmények információs rendszerei Magyarországon. Computerbooks, Budapest, 2002.
Homonnay Gábor: Alkalmazási rendszerek. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.
Görög Mihály – Ternyik László: Informatikai projektek vezetése. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.
Ward, John: Az információrendszerek szervezési elvei. (angol-magyar kétnyelvû kiadvány) CO-NEX Könyvkiadó Kft, Budapest, 1998.
Tóth Tibor (szerk.): Minõségmenedzsment és informatika. Mûszaki Könyvkiadó és Magyar Minõség Társaság, Budapest, 1999.
Raffai Mária: Információrendszerek fejlesztése és menedzselése. (egyetemi tankönyv), Novadat, 2003.
Csala – Csetényi – Tarlós: Informatika alapjai. Computerbooks, Budapest, 2001.
Wallace, Thomas F. – Kremzar, Michael H.: ERP-vállalatirányítási rendszerek. HVG Kiadói Rt., Budapest, 2006.
Horváth Mátyás- Markos Sándor: Számítógépek alkalmazása a gyakorlatban – Számítógéppel integrált gyártás. LSI Oktatóközpont, 1996.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint