Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tanuló képes legyen leírni az üzleti döntések fogalmait, megmagyarázni, miként gyorsíthatók a döntések és megérteni, miként használhatók a
szakértõrendszerek az üzleti döntésekben. A gyakorlatokon tudásbázisok építésével képes legyen egy rutin és egy eredeti döntési dilemma
megmagyarázására és a döntési javaslat elfogadtatására. A döntéstan friss forrásainak feldolgozásával és megvitatásával az új fogalmakat saját
kontextusába tudja helyezni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele:
legalább 4 gyakorlaton való részvétel
a gyakorlatokon két tudásbázis építése és az eredmények bemutatása
tudásbázis építése a rutin döntések támogatására: 5 pont
tudásbázis építése az eredeti döntések támogatására: 5 pont
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: A döntésképesség feltételei, a döntési helyzet észlelésének csapdái
2. LAB: A DoctuS tudásbázisú szakértõrendszer alapfogalmai
3. EA: Szakértõ rendszerek alkalmazása az üzleti döntések támogatására
4. LAB: Szabályalapú tudásbázis építése
5. EA: Vezetõi és menedzseri döntések támogatása, a modellezés gondjai
6. LAB: A deduktív következtetés kontextusba helyezése, a komplex szabályok értelmezése
7. EA: A döntéshez szükséges tudás típusai, a döntési változatok validálása
8. LAB: Esetalapú tudásbázis építése
9. EA: A döntéshozatal története, döntések egy szempillantás alatt
10. LAB: Az induktív következtetés kontextusba helyezése, a releváns szempontok értelmezése
11. EA: A korlátozott racionalitás és az intuitív racionalitás fogalmi keretei
12. LAB: A tudásbázis építés eredményeinek prezentálása, a döntési javaslat elfogadtatása
13. EA: Az üzleti döntésekhez szükséges tudásmegosztás lehetõségei (Social Media)
14. LAB: A félévi munka értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
írásbeli vizsga: 20 pont
gyakorlatok eredménye: 10 pont
maximálisan 30 pont érhetõ el
értékelés:
0-14: elégtelen (1); 15-18: elégséges (2); 19-22: közepes (3); 23-26: jó (4); 27-30: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Baracskai Zoltán, Velencei Jolán: Követõ nélkül nincs vezetõ. Myrror Média, Budapest, 2004.
Szeghegyi Ágnes, Velencei Jolán: Üzleti döntéshozásra alkalmas tudásalapú döntéstámogató rendszerek. BMF, 2003. [http://kgk.uni-
obuda.hu/sites/default/files/VSZjegyzet.pdf]
Ajánlott irodalom: Ariely, Dan: Kiszámíthatóan irracionális. A racionálisnak vélt döntéseinket alakító rejtett erõkrõl. Gabo Könyvkiadó, 2011.
Gladwell, Malcolm: Ösztönösen. A döntésrõl másképp. HVG Könyvek, 2005.
Iyengar, Sheena: A választás mûvészete. HVG Könyvek, 2010.
March, James G.: Bevezetés a döntéshozatalba. Panem Kiadó, 2000.
Simon, Herbert A.: Korlátozott racionalitás. KJK Budapest. 1982.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel.