Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Mérnöktanár MA;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tanuló képes legyen saját kontextusába helyezni az új technológiák alakuló fogalmait, azokkal tudjon keresni az interneten, és azonosítani tudja a terület
guruit.
A gyakorlatokon a régi és az új fogalmak közötti kapcsolatok megértését tudástérképek segítik, hogy a tanuló képes legyen saját taxonómiájának
kialakítására.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele:
a gyakorlatokon való aktív részvétel
szóbeli beszámoló egy új technológiáról
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 02.18.
Netokrácia, élet a hálón
2. 03.03.
A mesterséges intelligencia kutatásának meghatározó gurui
3. 03.31.
Hálózati kapcsolatok, az ismeretségi hálózatok hatása az üzletelésre
4. 04.28.
A tudás vizualizációja
5. 05.12.
Az ingyenesség hatása, új üzleti modellek megjelenése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Folyamatos értékelés, on-line közösség alakításával részvétel a hálózati tanulásban
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli és szóbeli beszámoló, egy választott friss forrás feldolgozása és egy üzleti alkalmazás bemutatása
 
Kötelező irodalom: letölthetõ órai elõadások
Ajánlott irodalom: Ludwig Von Bertalanffy: ...ám az emberrõl semmit sem tudunk
Barabási Albert-László: Villanások
Theodore Roszak: Az információ kultusza

ted.com elõadások
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel.