Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tanuló képes legyen felismerni az információs túlterheltséget és alulterheltséget, megérteni az IT alkalmazások területének változásait, és ennek hatásait
az üzleti folyamatokra.
Az elõadások célja az új fogalmak bemutatása, az új fogalmi keret tudatosulásának segítése.
A laborok célja, hogy a tanuló képes legyen az új fogalmak segítségével keresni az interneten, a friss tudásokat kontextusba helyezni, és azt a social media
segítségével megosztani.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
a ZH sikeres megírása
legalább 10 laboron való aktív részvétel
tudásmegosztás a laborokon alakuló tudásplatformon
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: egy új üzleti modell körvonalazói, felkészülés a labor-munkára
LAB: a hálózati tanulás platformjának kialakítása
2. LAB: A Social Media alkalmazása (közösségi oldalak, slideshare.net, blog.hu)
3. EA: legbefolyásosabb üzleti gondolkodók listája (thinkers50.com)
LAB: Kit ismersz közülük?
4. LAB: tudásmegosztás a létrehozott oldalakon
5. EA: az ingyenesség hatása a szoftverpiacra
LAB: keresés az új fogalmakra, a terület gurujára: az új fogalmi keret kontextusba helyezése, megosztása (Chris Anderson, ingyenesség)
6. LAB: keresés az új fogalmakra, a terület gurujára: az új fogalmi keret kontextusba helyezése, megosztása (hamisítványok, szellemi tulajdon)
7. EA: a bõség kora, profi-amatõrök választásszolgáltatásai
LAB: keresés az új fogalmakra, a terület gurujára: az új fogalmi keret kontextusba helyezése, megosztása (Sheena Iyengar, bõség)
8. LAB: az új fogalmak taxonómiája, a tudás-vizualizáció IT eszközei
9. EA: oktatási szünet
LAB: tudástérképek rajzolása
10. LAB: szóbeli beszámoló
11. EA: SAP megoldások az üzleti folyamatok támogatására (Kormány Eszter)
LAB: Pénzügyi folyamatok támogatása az SAP rendszerben (Kormány Eszter)
12. LAB: (oktatási szünet)
13. EA: ZH írása
LAB: Logisztikai folyamatok támogatása az SAP rendszerben (Kormány Eszter)
14. LAB: pót ZH, évközi jegy megállapítása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
ZH: 20 pont
szóbeli beszámoló: 5 pont
a labor-munkák eredménye (értékelés öt alkalommal): 15 pont
maximálisan 40 pont érhetõ el
értékelés:
0-20: elégtelen (1); 21-25: elégséges (2); 26-30: közepes (3); 31-35: jó (4); 36-40: jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
1 ZH, 1 szóbeli beszámoló és labor-munkák
 
Kötelező irodalom: az elõadások letölthetõ diái
Ajánlott irodalom: Anderson, Chris: Ingyen! A radikális árképzés jövõje
Girard, Bernard: A menedzsment forradalma (A Google modell)
Isaacson, Walter: Steve Jobs életrajza

www.thinkers50.com; www.ted.com; www.slideshare.net; www.prezimagyarul.hu; http://cmap.ihmc.us/;

A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás hatékonyságát, illetve a hallgatói és a
végzettek által adott vélemények kiértékelésébõl származó információkat. Az értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek
területei
- a tudásátadás módszertana,
- a tananyag tartalma,
- az elõadások és gyakorlatok egymásra épültsége.
A változtatásokról és azok eredményeirõl évenkénti értékelést végzünk, errõl feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a szakfelelõs által szervezett
ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.