Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Csillag István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Annak megismertetése a hallgatókkal, hogy a magyarországi kis- és középvállalatok mûködési feltételei megkülönböztetett állami figyelemmel kísérésének mi volt az oka és célja, az ezt szolgáló állami speciális szabályozás hogyan és miért alakult ki.
A kis- és középvállalatok valóban kénytelenek-e versenyhátrányokat elszenvedni a likviditásmenedzsment, a finanszírozási feltételek és a tõkeellátás terén. Milyen az általánostól eltérõ pénzügyi szolgáltatási keretek alkalmazása terjedt el a világban és Magyarországon a kis- és középvállalatok irányában? „Megéri-e” kisvállalatnak lenni a finanszírozási feltételek és a tõkeellátás szempontjából ? A magyar szabályozás önálló, speciális termék, vagy sajátos másolása az amerikai és a fejlett európai szabályozásnak?
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Két dolgozat megírása 8. és a 13. héten.
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti idõpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kis- és középvállalatok fogalma, mûködésük sajátosságai, eltérések és azonosságok a versenyfeltételek szempontjából a nagyobb méretû vállalatokkal való összehasonlításban. Állami gazdaságpolitika szektorális elemei a kisvállalatok vonatkozásában, törvényi szabályozás.
2. A kisvállalkozások kialakulásának története Magyarországon, Kisvállalati elgondolások és a rendszerváltás.
3. A kisvállalatokra vonatkozó eltérõ állami szabályozás gyökerei, a magyar szabályozás illeszkedése az Európai Unió gyakorlatába, a kisvállalati törvényben elõírt statisztikai megfigyelési rendszer.
4. A kis- és középvállalatok sajátos finanszírozási igényei, tõkehelyzetük, pénzügyi tervezés kisvállalati körben. Alulfinanszírozottság és túlfinanszírozás.
5. A kisvállalati hitelezés sajátosságai, lejáratok, devizanemek, biztosítékok. Finanszírozás nem banki formái : tagi kölcsön, vevõelõlegek, szállítói finanszírozás.
6. Kisvállalatok tõkeellátottsága, transzparencia a gazdálkodásban, csendestársak és tõkéspartnerek
7. A kisvállalatok növekedési kényszere, ösztönzöttsége és a pénzügyi helyzetük, hozzáférésük a növekedésüket elõsegítõ csatornákhoz, támogatási programok és támogató szervezetek.
8. A pénzügyi közvetítõ rendszer kialakult csatornái a kisvállalatok felé
1. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
9. A kisvállalatok pénzügyi biztonságát szolgáló konstrukciók, faktoring, a hitelbiztosítás, Garanciaalapok, a vevõk minõsítése, vevõállomány-finanszírozhatósága
10. Az induló és az „érett” kisvállalatok eltérõ finanszírozási igényei és csatornái. A kisvállalatok pénzügyi helyzetének alakulásában játszott érdekképviseleti tevékenység, a „Széchenyi kártya”
11. A kisvállalatok nemzetközi gazdasági kapcsolatai, export- és importfinanszírozás Nemzetközivé válás és tõkeellátás,
12. Nemzetközi gazdasági integráció hatása a kisvállalatokra; az Európai Unió kisvállalatpolitikája, intézményrendszere. Nemzetközi példák a kisvállalatok állami kezelésére

13. 2. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 80 perc)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
- A dolgozatokkal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Kötelező irodalom: A kis- középvállalkozások helyzete.
Éves jelentések
2007, vagy 2008, vagy 2009. (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium )