Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Mechatronikai mérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Dr. Nagy Imre Zoltán;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a legfontosabb piacgazdasági kategóriákkal, az üzleti vállalkozással és piaccal, azok gazdasági, társadalmi összefüggéseivel,
mûködésének sajátosságaival. További oktatási cél az ismeretek alkalmazásának elérése, a vállalkozási szellem és szemlélet kialakítása és továbbfejlesztése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Oktatási hét (konzultáció) Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
6.hét I. zárthelyi
14.hét II. zárthelyi
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az üzleti gazdaságtan alapfogalmai, tárgya, a szervezet, az üzleti vállalkozás, a vállalat fogalma. Az üzleti vállalkozás alapvetõ célja
2. Az üzleti vállalkozás alapítása, jogi formái (a Társasági Törvény és a Polgári Törvénykönyv, a Szövetkezeti Törvény tükrében).
3. A vállalati mûködésben érdekeltek (érintettek) szerepe, hatása az üzleti vállalkozás mûködésére. Belsõ és külsõ érdekeltek.
4. A külsõ érdekeltek. Az üzleti vállalkozások piaci környezete. A piac fogalma, kialakulása, mûködését befolyásoló tényezõk.
5. Az állam és a vállalkozások kapcsolata. A gazdaságpolitika fogalma. Az állam funkciói.
6. Helyi közösségek, civilszervezetek és stratégiai partnerek, mint külsõ érdekeltek. A természeti környezet.
7. Az üzleti döntések alapjai. A döntési szituációk, paraméterek, alternatívák, célalkotás. A döntési folyamat
8. Tervezési, szervezési, ellenõrzési döntések. A tervek rugalmassága, összehangolása, idõhorizontja. Stratégiai tervezés.
9. Az emberi erõforrással való gazdálkodás. A személyzeti funkciók történeti fejlõdése. Az emberi erõforrás tervezése
10. Termelés és szolgáltatás. A termelés jellemzõi, termelési ágak, azok szerepe és jelentõsége a GDP elõállításában
11. Beruházások fogalma, elkülönítése a pénzügyi befektetéstõl. A beruházás nemzetgazdasági forrásai, a kamat, tõkekereslet és kínálat összefüggései.
12. Szervezeti döntések. A szervezeti struktúra kialakítása. Hatáskör-megosztási rendszer, a munkakörök kialakítása
13. Pénzügyi tervezés. A tõkeszükséglet meghatározása
14. Ellenõrzési döntések, mint az információszerzés és kiértékelés eszköze. Az üzleti számvitel alapjai és felépítése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozatok idõtartama: 80 perc. A félévi aláírás és félévközi jegy feltétele a zh eredményes (50%+1 pont) megírása, valamint a gyakorlatokon való aktív részvétel. Ennek hiányában a félév nem ismerhetõ el.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli teszt
 
Kötelező irodalom: Helmut Schmalen,(fordította Agárdi Ilona): Általános üzleti gazdaságtan, Axel-Springer Kiadó, Budapest, 2002 Dr. Rooz József: Vállalkozások gazdaságtana,
Perfekt Kiadó, Budapest,2003
Ajánlott irodalom: Bárdos Péter: Cégalapítás és befektetés az Európai Unióban, HVG-Orac Kiadó, Budapest,2004
Lengyel László: Vállalkozási ismeretek, Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképzõ Központ, 2002
Chikán Attila: Üzleti fogalomtár, Alinea Kiadó, Budapest
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000