Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth Katalin Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG1GMLB
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit, a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia.
A számviteli tantárgy alapozását � az alapismeretek tanítását � kiemelten fontosnak tartjuk. Nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszernek és az összefüggéseknek a megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantervben elõírt órák órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSz elõírásai érvényesek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, területei, hazai, nemzetközi számvitel. Vállalkozói tevékenység folytatásának elõfeltételei, célja. Vállalkozói vagyon. Mérleg.
2. A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása. Egyszerû, összetett gazdasági események. Eredmény kategóriák.
3. Eredmény-kimutatás. Összköltség, forgalmi költség eljárású eredmény-kimutatás. Kettõs könyvitel.
4. Értékelési elvek, eljárások. (Bekerülési érték. Értékcsökkenés. Értékvesztés. Készletek stb felhasználási módszerei (FIFO, átlagos) Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése Értékhelyesbítés - Értékelési tartalék)
5. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy megszerzése: A félév végén egy ZH megírása, és az összpontszám minimum 50%-nak (minimum követelmény: példák: 40%, elmélet 40 %) az elérése. Ha a félévközi jegy megszerzésének követelménye nem teljesül, akkor a szorgalmi idõszak végén egy alkalommal lehetõség van a pótlásra, javításra. Az írásbeli indokolt esetben kiegsézül szóbeli számonkéréssel.
Az osztályzatok a következõképpen alakulnak:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)(minimum követelmény: példák: 40%, elmélet 40 %)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)