Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth Katalin Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTSM123NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Aláírás megszerzésének feltétele: Egy ZH min. 50%-os teljesítésû (példa min. 40%, elmélet min 40%) megírása. Óralátogatás kötelezõ! A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ismétlés (könyvelés, mérleg, eredmény-kimutatás)
2. Immateriális javak
3. Immateriális javak, Tárgyi eszközök
4. Tárgyi eszközök
5. Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok
6. Készletek
7. Követelések
8. Szünet
9. Pénzeszközök
10. Aktív � passzív idõbeli elhatárolások
11. Saját tõke, Céltartalékok
12. Összefoglalás
13. ZH
14. Félév zárás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás pótlás: Vizsgaidõszak elsõ tíz munkanapján kijelölt vizsganapon!
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga formája: írásbeli (indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával)
0-50%-ig elégtelen (1),
51-66%-ig elégséges (2) minimum követelmény: példák: 40%, elmélet 40%
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: dr. Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban (kijelölt anyagrészek)
Ajánlott irodalom: Számviteli törvény