Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KLC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az integrált marketingkommunikáció tervezésének folyamatát, a reklámpiac szereplõit, a reklámkampány tervezésének részleteit, a kreatív és média-tervezés részleteit.
A tantárgy az elméleti ismeretek átadásán túl esettanulmányok felhasználásával, önálló – csoportmunka keretében végzett – hallgatói feladatok gyakorlati megoldásával segíti a megszerzett ismeretek gyakorlati szemléletû adaptációját, a kreatív gondolkodás, a kommunikációs, döntéshozatali készség fejlesztését. A hallgatók így képessé válnak a marketingkommunikációs feladatok komplex tervezésére, szervezésére, elemzésére.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikációs folyamat mûködési mechanizmusa, alkotóelemei.
2. A reklám helye és szerepe az integrált marketingkommunikáció tervezésében.
3. A reklám helye és alkalmazásának lehetõségei a marketingkommunikációs eszköztárban.
4. reklámpiac legfontosabb ismérvei: szereplõk, jelentõsebb jogi, etikai szabályok.
5. A reklámkampányok tervezésének lépései, az 5M. A reklámszerzõdés tartalmi és formai követelményei, a briefing.
6. A reklámcélok megfogalmazása, osztályozása. A reklámköltségvetés megállapítása, módszerei. A cél és feladat módszer kialakításának módszerei, gyakorlata.
7. Kreatív tervezés, a kreatívbrief jelentõsége; a reklámüzenet megalkotása, módszerei. Az üzenet kivitelezésének szempontjai: a hangnem, a stílus, a szavak, a forma.
8. Az üzenet értékelése és kiválasztása
9. Médiatervezés lépései, média-stratégia. Defenzív, offenzív stratégia, BDI, CDI jelentése.
10. Médiumok értékének meghatározása, elõnyei és hátrányai reklámozás szempontjából.
A média-mix alkalmazása. A médiapiacok jellemzése: a nyomtatott, auditív és audiovizuális médiumok. A Médiakutatás: médiamutatók (rating, share, reach, HUT, HUR, PUT, PUR, GI, GRP, RPI, BR, affinitás, affinitási index) és a költséghatékonyság mutatói (CPP, CPT).
Személyes eladás helye és szerepe a marketingkommunikációban, Eladásösztönzés, push és pull stratégia PR, belsõ és külsõ PR eszközök
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az elsõ gyakorlaton sorsolással kapott termék/ szolgáltatást speciális tulajdonságokkal kell felruházni (nem létezõ, hazai piacra be nem vezetett, kitalált terméket/ szolgáltatást kell belõle a hallgatónak „megálmodnia”. Ennek az új, sajátos USP-vel rendelkezõ termék/szolgáltatás integrált marketingkommunikációs kampányának kell stratégiai koncepcióit megtervezni.
A feladatot a hallgatók 1-3 fõs csoportokban készíthetik el.
A leadási határidõt a konzultáción egyeztetjük. Késett dolgozatokat nem fogadunk el.
Vállalat (lehet való és lehet fiktív) bemutatás
Helyzetelemzés
Termékbemutatása (USP pontos részletezése)
SWOT analízis
Célcsoport bemutatása
Marketing cél
Kommunikációs cél
Kommunikációs eszközök
BTL/ATL vagy reklám, SP,PS,PR bontásban
Budget- és idõterv
A házi dolgozatot javítani nem lehet!
A kampány hatásának értékelésre vonatkozó javaslatok.
Times New Roman betûtípus, 13-as betûnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozatok legeleje a fedõlap. Ezen szerepelni kell:
- középen: téma megnevezése
- jobb alsó sarok: készítõk neve; neptun kódja, a szak pontos megnevezése, beadás dátuma.
 
Kötelező irodalom: Elõadások anyaga.
Ajánlott irodalom: Incze Kinga-Pénzes Anna: A reklám helye 2.0 Budapest 2006.
Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám, BGF-KKFK jegyzet, 2003.
P. Kotler: Marketing management Mûszaki Könyvkiadó. Budapest, 1998. 20. és 21.fejezet;