Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Bogáth Ágnes; Dr. Francsovics Anna;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMVO11GNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen egyszerû és komplex gazdaságossági vizsgálatok és elemzések elvégzésére. A gazdálkodás, a tervezés, az ellenõrzés és az
információ-ellátás összehangolására, az operatív rendszer célkitûzéseinek megfelelõen.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
12 vagy 13. héten zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A controlling fogalma, feladatai. A controlling szemléletmód. A controlling szervezet kiépítése. A controlling szervezetre ható tényezõk, a szervezet beillesztése a vállalati hierarchiába
2. A költségek fogalma. A költségek osztályozása. A költség és a kiadás közötti különbség. Az ÁFKN struktúra elemzése. Break-even chart. Az ÁFKN struktúra gyakorlati alkalmazása.
3. A kalkuláció fogalma és fajtái (elõ-, közbensõ és utókalkuláció).
4. Kalkulációs módszerek (egyszerû osztó, egyenértékszámos osztó, normatív, pótlékoló, gépóra és gazdasági kalkuláció)
5. A vezetésorientált számvitel (Management Accounting ) fogalma és feladatai A költségek tervezése Az optimálistermelési és értékesítési program meghatározása.
6. Döntés az eladási ár alsó határáról, saját vagy külsõ gyártás. Target costing eljárás. Standard költségszámítás. Mérlegelemzés. Likviditás tervezés.
7. A tervezés fogalma és követelményrendszere. Fogalomtervezés. Értékesítési költségvetés. Az operatív tervezés fogalma, fejezetei és folyamata.
8. A stratégiai tervezés fogalma, az eljárás szakaszai. A stratégiai controlling fõbb eszközei. Az operatív és a stratégiai controlling összehasonlítása.
9. A controlling információs rendszere. tervezési és beszámolási rendszer felépítése.
10. Mutatók szerepe a controllingban. Controlling kézikönyv. Nemzetközi informatikai projektmódszertan és gyakorlati alkalmazása
11. Vállalatirányítási rendszer bevezetésének gyakorlati alkalmazása.
12. Integrált rendszer üzemeltetés a gyakorlatban.
13. Operatív kontrolling támogatása Oracle Financials vállalatirányítási rendszer segítségével
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
TVSZ szerint
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga, írásbeli és szóbeli
 
Kötelező irodalom: Dr. Francsovics Anna: Controlling elmélet és módszertan (Budapest, Ligatura Kiadó, 2005)
Dr. Francsovics Anna: Esettanulmányok és feladatok a Controlling c. tantárgyhoz (házi sokszorosítás, Budapest, 2005)
Ajánlott irodalom: Horváth Péter-Dobák Miklós: Controlling a sikeres vezetés eszköze (KJK, 1990.)
Anna Francsovics: Besonderheiten der Entwicklunk des Controllings. Amicus. 2006.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000