Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Ferenczi Éva Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzõbb helyzeteiben a megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történõ begyakoroltatása, rögzítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggésrendszerei
A kommunikáció hatékonyságát segítõ és akadályozó tényezõk
A közlés és befogadás egysége
2. A verbális és non verbális kommunikáció elemei
Metanyelv – Paranyelv
A nõk és férfiak eltérõ kommunikációs sajátosságai az üzleti életben
3. Illem, etikett, protokoll – A kulturált viselkedés, társalgás
Illem és telefon, illem és internet használat
Szituációs helyzetek példaszerû ismertetése

4. Menedzser illemtan címû film bemutatása és elemzése
Hogyan tárgyaljunk üzletrõl?
5. Karrier, álláspályázat, önéletrajz – Tanácsok önéletrajz és
kísérõlevél írásához
Hogyan készüljünk a felvételi beszélgetésre, állásinterjúra,
A gazdálkodó szervezetek kommunikációja. Külsõ és belsõ PR
6. Az üzleti élet alapvetõ kommunikációs helyzetei.
Értekezletek, elõadások, tárgyalások, prezentációk -
Kommunikációs technikák
7. A szerzõdés szempontjai Mikor jön létre szerzõdés az üzleti
életben?
8. Közös vállalatban az üzleti partnerrel
Kommunikáció külföldön, kulturális eltérések
Ország imázs, személyes imázs

9. A sikeres tárgyalók titkai – gyakorlati példákon keresztül
10. Zárthelyi dolgozat
A félév lezárása, összefoglalás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az elõadásokon való rendszeres részvétel, 2 esttanulmány megírása, 1 zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció BMF KGK 4003
Papp Lászlóné:Üzeleti kommunikáció. Szöveggyûjtemény. BMF KGK 4001
Ajánlott irodalom: Dr. Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK. 1997