Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Csillag István;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A gazdaság – ezen belül célirányosan – a makrogazdaság alapvetõ mozgástörvényeinek, a valós társadalmi-gazdasági összefüggéseknek , az egyes gazdasági kölcsönhatásoknak a megismerése és elsajátítása. A makroökonómiai jelenségek (pl. munkanélküliség, infláció, növekedés, egyensúlyi problémák) , kapcsolatrendszerek, átváltási összefüggések bemutatásával a gazdasági cselekvés mozgatórugóinak a megértését, a gazdasági kérdésekben való felkészült eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- A félév lezárásakor írásbeli vizsga, amelyre azok bocsáthatóak, akik a félévi aláírshoz szükséges zárthelyit eredményesen megírták
- A félév lezárásához írásos zárthelyi a 13. és 14.héten
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti idõpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
- Az írásbeli vizsgadolgozatokkal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-50% elégtelen
51-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A makro-ökonómia fõ kérdései, alapfogalmak
2. A makrogazdasági körforgás. A makrogazdaság teljesítményének mérési problémái
3. A jövedelem, a fogyasztás, a megtakarítás összefüggései. Jövedelemáramlás a szektorok között.
4. A fogyasztási és beruházási kereslet. A makrokeresleti függvény alapjai. Az I-S; és az L-M modell felé
5. .A klasszikus és a keynes-i modell alapfogalmai. I. (Keynes-i kereszt és multiplikátor)
6. A keynes-i modell alapfogalmai II. Egyensúly a keynes-i modellben.
7. Az IS és az LM modell. Pénz és pénzrendszer. Megtakarítás, beruházás, pénzkereslet, pénzkínálat
8. A gazdasági növekedés elmélete. Növekedési elméletek. Típusok, a Jánossy-féle modell
9. Gazdasági ciklusok, ciklus-elméletek.Ciklusok osztályozása, klasszikus konjunktúra ciklus. Multiplikátorok és az akcelerátor elv kapcsolata.
10. A potenciális kibocsátás, a kibocsátási rés, a munkanélküliség és az infláció. Gazdasági folyamatok idõbeli alakulása. A Phlips –görbe.
11. Az állami gazdaságpolitika elméleti alapjai. Államháztartás.Költségvetési és monetáris politika I.
12. Makroökonómiai eszközök a gazdaságpolitika alkalmazásában. Költségvetési(fiskális) és pénz (monetáris) politika II.
13. Zárthelyi dolgozat (max 50 perc)
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 50 perc)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: Írásbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Horváth I-Láhm Sz.-Medve András: Makroökonómia.Szemelvénygyûjtemény 2004. Óbudai Egyetem
Gregory Mankiw: Makroökonómia . 2005.OSIRIS
Véghné dr.Vörös Mária-Derecskei Anita-Horváth István: Makoökonómia Példatár. 2007. Óbudai Egyetem