Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Enyedi Miklósné dr. Oktatók: Dr. Szikora Péter;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG22MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A menedzseri tevékenység elsõdleges jellemzõinek, a döntéshozatalnak a támogatása, elméleti és
gyakorlati segítése. A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a döntéselmélet elvi kérdéseit,
részben érintik a döntési modelleket és módszereket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egy zárthelyi és az otthoni feladat eredményes megírása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A döntéselmélet tárgya, módszere, szerepe. A döntés fogalma és csoportosítása

Döntési probléma megoldása döntési fa alkalmazásával.
2. A probléma és a döntés kapcsolata. A probléma rendszerszemléletû közelítése

Példa a probléma strukturálására és megoldására
3. A döntési folyamat és egyes szakaszainak értelmezése.

Döntéselemzés a gyakorlatban
4. Döntési szituációk és azok jellemzõi

Többkritériumos döntési probléma (esettanulmány)
5. Cselekvési változatok, stratégiák kialakítása. Döntési kritériumok.

Döntési kritériumok alkalmazása különbözõ döntési szituációkban
6. Cselekvési változatok értékelése, döntési kritériumok

Zárthelyi feladat. Példák a hasznosság döntéseknél betöltött szerepére..

7. A hasznosság szerepe a döntésnél, hasznossági függvény

Matematikai programozás gyakorlati alkalmazásai

8. A döntéselmélet alapvetõ irányzatai. A közgazdasági és az adminisztratív iskola

Szétosztási feladatok és megoldási módszerek.
9. A kiegészítõ és az optimális döntéselmélet. Objektív és korlátozott racionalitás.

Hozzárendelési probléma és megoldása.
10. Normatív és leíró döntéselmélet felfogás

Példák a kielégítõ döntésekre. Zárthelyi feladat.
11. Csoportos döntések helye, szerepe. Csoportanatómia

Kockázatvállalás csoportos és egyéni döntéseknél (esetjáték).
12. Konfliktusok szerepe, konfliktuskezelõ stratégiák

Kreativitást serkentõ döntési módszerek (BS, PCI, stb.)
13. Hálótervezés: CPM és PERT módszer. Hálószerkesztés, idõ-és költségtervezés.

Hálótervezés a gyakorlatban.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli és szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Enyedi Miklósné dr.: Döntéselõkészítés BDGMF 1021 Budapest, 2002.
Enyedi Miklósné dr.: Bevezetés a döntéselméletbe Ligatura, Budapest, 1997.
Enyedi Miklósné dr.: Döntéselmélet BMF KGK 4014 Budapest, 2005.
Ajánlott irodalom: Dr. Kocsis József szerkesztésében: Menedzsment mûszakiaknak Mûszaki Könyvkiadó 1994.
Enyedi Miklósné dr.: Gazdasági matematika Mûszaki Könyvkiadó, Budapest 1977.
Kindler József: Fejezetek a döntéselméletbõl AULA Kiadó 1992.
 
Egyéb segédletek: Esettanulmányok, feladatok