Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2011/12/1
 
Szakok: ERASMUS; Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Parragh Bianka;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Fogalmi és gyakorlati menedzsment ismeretek elsajátítása. Önmenedzselés, vezetõi személyiség fejlesztése, vezetés-szervezési ismeretek, eszközök és módszerek megismerése, alkalmazása. A vezetõi tevékenység során kialakítandó emberi kapcsolatok fejlesztése. Döntési mechanizmusok, probléma megoldási technikák helyes alkalmazása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A foglalkozásokon való részvétel elõírásai:

Kötelezõ részt venni a gyakorlatokon. Az elõadások látogatása ajánlott.

Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás feltétele az évközi feladaton elérhetõ pontszám 40%-ának elérése.
Ha ez nem sikerül, akkor az „aláírás megtagadva”.
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy félévi gyakorlati összóraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat. (=„letiltva”). Nincs különbség az igazolt vagy igazolatlan hiányzás között.


Aláírás pótlási lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:

Kijavított vagy új feladat leadása az elérhetõ pontszám legalább 50%-ának elérése.


Az évközi jegy megszerzésének feltételei:

Évközi munka: Az elõadóval, gyakorlatvezetõvel egyeztetetett csoportos (2-3 fõs csoportokban) a megadott és/vagy az elõadóval e-mailen vázlat szintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában prezentáció készítése, és elõadása a félév második felében.


Évközi jegy pótlásának lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:

Kijavított vagy új feladat leadása az elérhetõ pontszám legalább 50%-ának elérése.


A vizsgajegy megszerzésének feltételei:

Írásbeli záróvizsga a vizsgaidõszakban. Vizsgázni a vizsgaidõszakra kiírt vizsgaidõpontokban lehet: 3 alkalom lesz, ebbõl egy a vizsgaidõszak utolsó hetében. A vizsgaidõpontokat és az egy alkalommal vizsgára bocsátható hallgatók számát a tantárgyfelelõs oktató és az érintett hallgatók képviselõi együtt határozzák meg.


Az érdemjegy kialakításának módja:

Az év végi érdemjegy a vizsgán vagy a tanulmánnyal megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul (max. pontszám: 100):
A vizsga 60%, az évközi feladat 40%-os súllyal szerepel

51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Menedzsment alapfogalmak (gazdasági társasági formák, menedzser, menedzsment, vezetés, menedzseri és vezetõi szerepkörök- és követelmények, jövõkép, menedzsment feladatok, vezetési funkciók, menedzsment feladatkörök)
2. Egyéni és szervezeti célok, a vezetés sikertényezõi, rendszerelméleti alapok, a szervezet, mint célorientált rendszer
3. A tudományterület fejlõdésének fõbb állomásai, a klasszikus iskola, emberközpontú iskolák, strukturalista elméletek
4. Japán vezetés és szervezés. A japán és az amerikai vezetési elvek összehasonlítása. Z elmélet
5. A szervezet. A szervezet és környezete. A szervezet belsõ adottságai.
6. Szervezeti formák. A szervezettervezést befolyásoló tényezõk. Szervezeti viselkedés.
7. A jövõ irányvonalainak megtervezése. Szervezeti célok. Stratégiai tervezés.
8. Motiváció. Motivációs elméletek. A döntés, mint vezetõi tevékenység.
9. Döntési modellek. Csoportok a szervezetben. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák a vezetésben. Problémakezelés és problémamegoldás.
10. Csoportos szellemi alkotó technikák. Szervezeti konfliktus. Szervezeti kultúra.
11. Vezetési funkciók. Leadership-elméletek. A menedzsment szakterületi eljárásai. Stratégiai-, projekt- és minõségmenedzsment.
12. Az átalakító vezetés megalapozása. Folyamatos szervezetfejlesztés, változás és változtatás menedzsment.
13. Vezetõi továbbképzés. Humánmenedzsment.
14. Félévi munka értékelése. Hallgatói prezentációk.
 
Kötelező irodalom: Dr. Parragh Bianka (2011.) Management címû elméleti és gyakorlati digitális tananyag, Óbudai Egyetem, VMI