Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Szûts István; Dr. Nagy Viktor;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A döntéstámogató rendszerek elméleti alapjainak megismerése és bevezetése az alkalmazások módszertanába.
A hagyományos döntési, operációkutatási és játékelméleti módszerek elméletébõl kiindulva a különbözõ döntéselméleti módszerek és rendszerek módszertanának megismerése és egyszerû döntéstámogató rendszerek bemutatása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az évközi jegy megszerzésének feltétele a szorgalmi idõszakban írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A problémamegoldás rendszerelméletû elmélete, a modellezés módszertana. Döntéselméleti alapok, döntéselméleti irányzatok, Döntéselméleti modellek.
2. Normatív, racionális modellek, leíró döntéselméleti módszerek. A kockázat fogalma. Kockázatelemzés, a valószínûség elmélet különbözõ irányzatai. Az ember, mint pótolhatatlan tényezõ az informatikai rendszerek használata során. A döntéselmélet kvantitív módszerei. Statikus és dinamikus modellek.
3. Szakértõi rendszerek. A szakértõi rendszerek jellemzõi, a szakértõi rendszerek felépítése. A szakértõi rendszerek és az informatika (hardver, szoftver, kommunikáció) fejlõdése. A különbözõ, döntéshozatalt támogató informatikai rendszerek osztályozása.
4. Az eset alapú és a szabály alapú döntéshozatal informatikai támogatása. A szakértõi rendszerek társadalmi hatása. Technológiai hatás, pszichológiai hatás. Zárthelyi dolgozat.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladat megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A ZH és vizsgadolgozatban maximálisan 100 pont érhetõ el. A zárthelyi és vizsga értékelése következõképpen alakul: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Pót zh a hallgatókkal egyeztetett idõpontban. Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség. Aláírás pótlás a vizsgaidõszak elsõ 10 napjában a Neptunban meghirdetettek szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli, évközi jegy
 
Kötelező irodalom: Sántáné-Tóth E., Biró M., Gábor A., Kõ A. és Lovrics L., (szerk.: Sántáné-Tóth E.), "Döntéstámogató rendszerek", PANEM Könyvkiadó, Budapest, 2008.
Zoltayné Paprika Zita „Döntéselmélet”, Alinea Kiadó, Budapest, 2002, 2005.
Ajánlott irodalom: „Vezetõi döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon” (szerkesztõ: Hetyei József) Komputerbux, Budapest, 2001.
Baracskai Zoltán, „Követõ nélkül nincs vezetõ”, Myrror Média, Budapest, 2004.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen