Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Szûts István; Dr. Nagy Viktor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A döntéstámogató rendszerek elméleti alapjainak megismerése és bevezetése az alkalmazások módszertanába.
A hagyományos döntési, operációkutatási és játékelméleti módszerek elméletébõl kiindulva, a különbözõ döntéselméleti módszerek és rendszerek módszertanának megismerése, és egy egyszerû döntéstámogató rendszer bemutatása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az évközi jegy megszerzésének feltétele a labor foglalkozáson kiadott feladat és a két zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése. A kiadott feladat pótlására a beadási határidõn túl nincs lehetõség.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A problémamegoldás rendszerelméletû elmélete, a modellezés módszertana.
2. Döntéselméleti alapok, döntéselméleti irányzatok,
3. Döntéselméleti modellek.
4. Normatív, racionális modellek, leíró döntéselméleti módszerek.
5. A kockázat fogalma. Kockázatelemzés, a valószínûség elmélet különbözõ irányzatai. Az ember, mint pótolhatatlan tényezõ az informatikai rendszerek használata során.
6. A döntéselmélet kvantitív módszerei.
7. Statikus és dinamikus modellek. Szakértõi rendszerek. A szakértõi rendszerek jellemzõi, a szakértõi rendszerek felépítése. A szakértõi rendszerek és az informatika (hardver, szoftver, kommunikáció) fejlõdése.
8. A különbözõ, döntéshozatalt támogató informatikai rendszerek osztályozása.
9. ZH1 (november 7.), A strukturált lekérdezõ nyelv, mint a relációs adatbázis-kezelõk és a döntéstámogató rendszerek kapcsolati eleme.
10. Az eset alapú és a szabály alapú döntéshozatal informatikai támogatása:Doctus.
11. A szakértõi rendszerek alkalmazásának módszertana.
12. A mátrixok szerepe, gráfok a döntéstámogatásban. A szakértõi rendszerek társadalmi hatása. Technológiai hatás, pszichológiai hatás.
13. ZH2, Összefoglaló áttekintés a félév teljes anyagáról.
14. pót ZH.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az elõadáson megírt két ZH dolgozat összesen 80%-ban (30+50), a labor foglalkozásokon teljesített Doctus rendszerben megoldandó feladat 20%-ban számít be az év végi jegybe. A labor foglalkozásokon tárgyalt témakörök is természetesen szerepelhetnek a zárthelyi dolgozatban is. Elégtelen eredményt jelentõ összpontszám esetén egyszer lehet javítani a szorgalmi idõszak utolsó hetében. Ezek után a javításra további egy alkalommal, aláíráspótló típusú vizsgára való jelentkezéssel van mód.
Az értékelése következõképpen alakul: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban, évközi jegy
 
Kötelező irodalom: Sántáné-Tóth E., Biró M., Gábor A., Kõ A. és Lovrics L., (szerk.: Sántáné-Tóth E.), "Döntéstámogató rendszerek", PANEM Könyvkiadó, Budapest, 2008.
Zoltayné Paprika Zita „Döntéselmélet”, Alinea Kiadó, Budapest, 2002, 2005.
Ajánlott irodalom: „Vezetõi döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon” (szerkesztõ: Hetyei József) Komputerbux, Budapest, 2001.
Baracskai Zoltán, „Követõ nélkül nincs vezetõ”, Myrror Média, Budapest, 2004.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen