Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Elek Erzsébet Oktatók: Tóth Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató gazdasági – gazdaságpolitikai tájékozottságának, közgazdasági szemléletének, a gazdasági gyakorlatban való eligazodási képességének fejlesztése, a magyar gazdaság változásának, mozgásának, fejlõdési tendenciáinak és megoldást igénylõ problémáinak megismertetése, értelmezése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A makroökonómia fõ céljai és eszközei, az alapvetõ makro-mutatók. A gazdaságpolitika fogalma, funkciói, cél és eszközrendszere. A gazdaságpolitika közvetlen és közvetett szereplõi.
2. A gazdaságpolitika típusai (normatív vs. pozitív). Gazdaságpolitikai ideológiák (szocialista, konzervatív, liberális), iskolák (monetarista és keynesiánus) és irányzatok (jóléti állam, neoliberalizmus, szociális piacgazdaság).
3. Az állam szerepe a modern gazdaságban (közvetlen és közvetett beavatkozás lehetõsége, redisztribúciós szint). Az állam gazdaságpolitikai mozgástere és a globalizáció hatásai.
4. A költségvetési politika fogalma, céljai, eszközei. Az államháztartás szerkezete, a költségvetés gazdaságpolitikai szerepe. Gazdasági növekedés és gazdaságpolitika.
5. Állami, közösségi és magán tulajdon a modern gazdaságokban. Privatizációs technikák. Privatizáció a rendszerváltoztató országokban és Magyarországon.
6. 1. ZH
7. Bevételi politika. Adók és a „jó adópolitika”. Allokációs és redisztribúciós politika. A jóléti politika és eszközei.
8. A monetáris politika fogalma, céljai. Monetáris politikai stratégiák (inflációs célkövetés, pénzmennyiség-szabályozás, árfolyamcél) és alkalmazásuk. A monetáris politika eszközrendszere.
9. A magyar gazdaságpolitika a rendszerváltozást megelõzõ idõszakban. A szocialista gazdasági rendszer jellemzõi, a ’70-es évek világgazdasági válságára adott reakciók. A rendszerváltozást megelõzõ és az azt követõ magyar gazdaságpolitika (1987-2004). Az átmenet gazdaságpolitikai céljai és eszközei.
10. Világgazdasági erõviszonyok, tendenciák. Gazdaságpolitika az Európai Unióban. (A lisszaboni célkitûzések és teljesíthetõségük, az EKB monetáris politikája, a maastrichti követelmények).
11. Integráció-elméletek és integrációs formák. Regionális politika és strukturális alapok az EU-ban. A Kohéziós Alap céljai és szerepe. A CAP.
12. 2. ZH
13. A magyar gazdaságpolitika az EU-csatlakozás után. Gazdaságpolitikai fordulat 2006-ban. Kiigazítás, konvergenciaprogram, reformtörekvések. A világgazdasági válság okai, következményei a magyar gazdaságban.
14. A magyar gazdaság jelenlegi helyzete, a válságkezelés belsõ és külsõ feltételei, a növekedési pályára állás lehetõsége. A magyar államháztartás helyzete, az egyes alrendszerek jellemzõi, problémái.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A foglalkozásokon való részvétel elõírásai:
kötelezõ
A félévközi tanulmányi ellenõrzések (zárthelyik, beszámolók) száma és követelményei, idõpontjuk:
1. ZH a 6. héten
2. ZH, a 12. héten
házi dolgozat beadása a 13. héten
Az aláírás megszerzésének feltételei:
A két ZH elérhetõ pontszámainak több mint fele és
a kiadott cikkek alapján készített legalább „megfelelt” házi dolgozat
Aláírás pótlási lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:
A vizsgaidõszak elsõ hetében
A vizsgajegy megszerzésének feltételei:

Aláírás megszerzése, sikeres vizsga

Az érdemjegy kialakításának módja:
Vizsgán elért érdemjegy 2/3-os, a ZH eredmény 1/3-os súllyal
Megajánlott jegy feltételei:

Elfogadott házi dolgozat és a ZH-kon összesen elérhetõ pontszám > 80% = 4, ill. >90 % = 5

Elõvizsga feltételei:

Nincs elõvizsga
 
Kötelező irodalom: Veress József (szerk.): Fejezetek a gazdaságpolitikából – AULA 2004, ill. 2005.
Bod Péter Ákos: Gazdaságpolitika. Intézmények, döntések, következmények – AULA 2003.
elõadás vázlatok (VMI honlapról letölthetõ)
Ajánlott irodalom: Az órákon feldolgozásra kiadott cikkek