Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Kasza Jenõ; Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKGS12TK
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti smeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Évközi feladatok beadása, illetve írásbeli beszámoló.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A gazdálkodó egységek jellemzõi. Tradicionális költségszámítás. A költségek különbözõ szempontok szerinti csoportosítása, viselkedése.
2. A fedezeti költségszámítás. Költségreagálások. Számszerûsítés, hasznosság számítás. A tradicionális és a fedezeti költségszámítás összehasonlítása. A félévben beadandó feladat elvi áttekintése.
3. A befektetésekkel kapcsolatos számítások. A befektetések forrásai. Megtérülés illetve hozam számítások. A gazdálkodó egységek eredmény-kimutatása, értékelõ mutatói.
4. A vállalkozások várható hozamának számítása esetpéldán keresztül.
A félévben beadandó feladat elvi áttekintése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Évközi feladatok beadása, illetve írásbeli beszámoló alapján
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ Dr. Lehotai László:Vállalatgazdaságtan. BMF 2005
Dr. Kasza Jenõ Dr. Lehotai László: Vállalatgazdaságtan példatár BMF 2005
Ajánlott irodalom: Dr. Kövesi János: Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan TYPOTEX 2007
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszere: A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményével A tantárgyfelelõs a bekövetkezett változások figyelembe vételével az anyagot évente karbantartja