Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 6
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Mérnöktanár MA;
 
Tantárgyfelelős oktató: Borbás László Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 7 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az oktatás célja, hogy a hallgatók ismerkedjenek meg a vállalok versenyképességére vonatkozó irányadó elméletekkel, a versenyképesség legfontosabb
faktoraival. Ezek alapján, a tanultakat alkotó módon alkalmazva, képesek legyenek felismerni a gyakorlatban cégük piaci versenyelõnyeit.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A versenyképesség fogalma, értelmezései nemzetgazdasági, regionális, iparági és vállalati szinten. Versenyképességre vonatkozó fõbb elméletek(Porter, Krugman stb) A versenyképesség mérése, versenyképességi indexek
A versenyképesség kutatás nemzetközi és hazai mûhelyei. A kutatás irányai, kapcsolatuk a globális folyamatokkal és a fõbb világgazdasági trendekkel.

2. A kormányzat és az üzleti szféra kapcsolata a versenyképesség tükrében. Az állam hatása a vállalatok versenyképességére. Fejlesztési prioritások a nemzetközi és hazai gyakorlatban. Intervencionista vagy passzív állam ? A Nemzeti Fejlesztési Terv versenyképességi vonatkozási, kapcsolata a Lisszaboni Stratégiával.
Az Európai Unió versenyképességi dimenziói. A Small Business Act új megközelítése. Vállalati stratégiai szövetségek versenyképességre gyakorolt hatásai. A stratégiai együttmûködések jogi-, szervezeti- és funkcionális keretei.
3. Technológiai környezet és vállalati stratégia. Kutatás-fejlesztési együttmûködések a vállalati szférában. A K+F szervezeti keretei, hazai jellemzõi. Innováció és versenyképesség. Az innovatív vállalatok jellemzõi és teljesítménymutatói. Vállalati informatika és versenyképesség. Az informatikai funkció fejlettsége és a vállalati teljesítmény összefüggései.
4. Logisztika és versenyképesség. A logisztika szerepe a szervezetek értékteremtõ folyamataiban. A logisztikai teljesítmény és a versenyképesség összefüggései. A termelésmenedzsment jelentõsége versenyképességi aspektusból.. A vállalati teljesítmény mérése. A vállalati teljesítmény és a piaci versenyképesség összefüggései

5. Szervezeti struktúra, teljesítmény menedzsment, emberi erõforrás képzés és fejlesztés mint a vállalati versenyképesség alapvetõ faktorai. A vállalat piaci környezete. Piaci célok. Piacorientáció és marketing erõforrások. Piacorientáció érvényesülése a hazai vállalatok körében. A magyar vállalatok exporttevékenysége. A kis- és középvállalkozások külpiaci esélyei. Exportképesség és versenyképesség kölcsönhatásai az empirikus kutatások eredményei alapján.
Zárthelyi dolgozat.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás megszerzése Zárthelyi eredménye és az órai munka alapján
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ:Chikán-Czakó-Zoltayné: Vállalati versenyképesség a globalizálódó magyar gazdaságban. Akadémiai Kiadó, Budapest 2003.
Hoványi G.:A vállalati versenyképesség makrogazdasági és globális háttere
Michael Porter két modelljének továbbfejlesztése. Közgazdasági Szemle 1999.november 1013-1029.old
Ajánlott irodalom: Chikán—Czakó-Kazainé Ónodi A: Gazdasági versenyképességünk vállalati nézõpontból: Versenyben a világgal 2004-2006 kutatási program zárójelentése
BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest (2006)
Michael E. Porter: On Competition. Updated and expanded edition.Harvard Business School Press, Boston 2008.
A BCE Versenyképesség Kutatóközpont anyagai: http://www.bkae.hu/index.php?id=24528
 
Egyéb segédletek: Az elõadó Power Point prezentációi
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint