Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Dr. Francsovics Anna;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen egyszerû és komplex gazdaságossági vizsgálatok és elemzések elvégzésére. A gazdálkodás, a tervezés, az ellenõrzés és az információ-ellátás összehangolására, az operatív rendszer célkitûzéseinek megfelelõen.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vezetõi számvitel fogalma. A vezetõi számvitel kialakulása. A vezetõi számvitel
A vezetõi számviteli rendszerek. Controlling folyamat alrendszerei
A controlling rendszer szabályozási köre . A controlling rendszer mûködése
A controlling rendszer elemei. Controlling és a vezetõi számvitel

2. A vezetõi számvitel szerepe. A controlling szervezet kialakítása
A környezettel kapcsolatos külsõ tényezõk. A vállalkozással kapcsolatos belsõ tényezõk. A controlling elhelyezése lineáris törzskari szervezetben.
A controller személye. A controlling rendszer kialakítása
Mérlegelemzés (vagyoni, likviditási és jövedelmezõségi helyzet elemzése)
A stratégiai és operatív tervezési rendszer. A stratégiai tervezés folyamata
A stratégia megvalósítása. A stratégiai vezetés folyamata
A stratégiai és operatív tervezés célrendszere

3. Költségek. Költségek elemzése. Költségek osztályozása
Költségnemek szerinti csoportosítás. Termelési ill. tevékenységi volumenhez való viszony szerinti csoportosítás
Állandó költség és értelmezési tartomány. Változó költségek
Változó költségek. Egységköltség a volumen függvényében
Összes költség alakulása. A vállalat összes költsége rövid távon
Kiadás, költség és ráfordítás. A költségszámítás rendszerei
4. Kalkuláció. A kalkuláció fogalma, célja és feladata . A kalkuláció fajtái, kalkulációs módszerek . Az elõkalukuláció. Közbensõ kalkuláció. Utókalkuláció
A hazai gyakorlatban leginkább elterjedt kalkulációs módszerek. Osztókalkuláció. Pótlékoló kalkuláció. Gépóra kalkuláció. Normatív kalkuláció
Fedezeti elemzés. Összköltség függvény. A fedezet számítás alapjai Fedezeti elv. Á-K-F-N séma. A fedezetszámítás alapkategóriáinak értelmezése
A nyereségfedezeti számítás logikája . Gazdasági kalkuláció
5. Az ÁKFN-struktúra elemeinek változása, a nyereség várható reagálása
Az ÁKNF – struktúrák differenciált reagálási érzékenységét meghatározó elemösszetétel.Fedezeti elemzés (Break-Even-Analyse) és a likviditás
Relatív fedezet. Az optimális termelési és értékesítési program meghatározása
Szûk keresztmetszet és fedezetszámítás kapcsolata
Standard költségszámítás és vezetõi döntéstámogatás (példák)

6. A részköltség számítás rendszerei. Egyfokozatú részköltségszámítás
Többfokozatú költségszámítás. A költségek tervezése. A közvetlen költségek tervezése. A munkanap-kihasználás mutatója. A munkahónap - kihasználás mutatója (negyedév, év).A munkaidõ kihasználás mutatója
Az általános költségek tervezése. Nulla bázisú költségtervezés (Zero Base Budgeting, ZBB). Általános költségek elemzése (Gemeinkosten Wertanalyse, GWA). Feladatköltség-elemzés (Funktionskostenanalyse, FKA) Folyamatköltség-számítás

7. Befektetési döntések. Cash flow vagy profit? A kockázat
Az infláció kezelése a befektetési döntéseknél. Az idõtényezõ szerepe a befektetési döntéseknél. A befektetési döntések pénzáramai. A beruházás gazdaságossági számítások. A statikus beruházás gazdaságossági vizsgálatok
A költség-összehasonlító számítás. Jövedelmezõségi számítás. Megtérülési periódus számítás. A megtérülést ki nem váró idõszak.

8. Befektetési döntések II. Dinamikus eljárások. Nettó jelenérték (tõkeérték) módszer.A belsõ megtérülési ráta (IRR). Annuitás módszer
Controlling információs rendszer. A controlling információs rendszer
Az információs rendszer kialakítása. Beszámolási rendszer. Likviditás tervezés A mérlegbeszámoló és eredmény-kimutatás elemzése
10.
 
Kötelező irodalom: Dr. Francsovics Anna: Controlling elmélet és módszertan (2009.)
Dr. Francsovics Anna: Esettanulmányok és feladatok a Contrrolling c. tantárgyhoz (2009)
Ajánlott irodalom: Robert S. Kaplan – Anthony A. Azkinson: Vezetõi üzleti gazdaságtan. Panem-Business Kft., Budapest, 2003.