Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Mérnöktanár MA;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Haluska András Oktatók: Dr. Haluska András;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 7 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Dinamikus, a piaci változások gyors követésére, a válságok kezelésére alkalmas eszközök és módszerek megismertetése, elemzése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Érték, értékteremtés, értékfelhalmozás, értékmegõrzés. Fogyasztói, munkavállalói és résztulajdonosi értékkategóriák, fogalma, alakulása, változása Hagyományos értékrend, klasszikus szemléletû értékelése. Materiális, immateriális javak értékjellemzõi. Befektetés, kockázat, hozam, haszon, piaci mutatók. A környezet érték befolyásoló tényezõi. Külsõ: Az állami, a jogszabályi, társadalmi környezet. A partneri, pénzügyi, munkaerõ piaci, kulturális, demográfiai, vallási és infrastrukturális környezet. Belsõ: a vezetõk, a vezetettek szakmai színvonala, a munkakultúra, a hagyományok, minõség, a minõségbiztosítás, a jó hírnév, márka, küldetés, elkötelezettség
2. A vállalati teljesítmény mutatók komplex rendszerének alkalmazása. A teljesítmény prizma Vállalatértékelési elvek, módszerek. Az osztalékra fókuszáló ( Gordon és MM) modellek. A gazdasági profit (EVA) modell
3. A részvényesi érték (SHV) modell A értékelési modellek összehasonlítása. A komplex közvetlen értéknövelõ módszer, az értékalapú vállalatvezetés (VBM)
4. A vállalat vezetés érték hierarchiája. Az alapkutatás, a gyártmány és gyártásfejlesztés, a környezet kímélés, a fenntartható fejlõdés, a motiváció és a csapat szellem. Az értékfelfogás kommunikációja, elfogadtatása. A növekedés stratégiái. Leányvállalatok alapítása, felvásárlások, egyesülések, az EU lehetõségek kihasználása. Profiltisztítás, profilbõvítés, több lábon állás, új piacok megszerzése Az észak-amerikai modell
5. A nyugat-európai és a japán modell vizsgálata A magyar tõzsdei Cégek vizsgálata, jellemzése a részvénypiaci megközelítés alapján. Értékelés, összefoglaló ZÁRTHELYI DOLGOZAT
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
Ajánlott irodalom: Becker-Turner-Varsányi-Virág: Értékalapú stratégiák
Copeland-Coller-Murrin: Vállalat-értékelés
Black-Wright-Bahman-Davies: Részvényesi érték
Neely-Adams-Kennerley: Teljesítményprizma
Boda: Tudásmenedzsment Magyarországon
Rappaport: A tulajdonosiérték-szemlélet alkalmazása
Esettanulmányok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint