Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A Számvitel tantárgy keretében elsajátított összefüggésekbõl kiindulva a mérleghez kapcsolódó fogalmaknak, a mérlegsorhoz kapcsolódó legjellemzõbb gazdasági események hatásainak vizsgálata, a mérlegtételek értékelésének a megismertetése, valamint a jövedelemre gyakorolt hatásuk feltárása. A beszámoló adatinak értelmezésével a döntéselõkészítés információs igényeinek kiszolgálása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi jegy megszerzésének feltétele: Egy ZH min. 50%-os teljesítésû (példa min. 40%, elmélet min 40%) megírása. Az elõadások és a gyakorlati órák látogatása kötelezõ! A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ismétlés (könyvelés, mérleg, eredmény-kimutatás)
2. Immateriális javak fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
3. Tárgyi eszközök fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
4. Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
5. Vásárolt készletek fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
6. Saját termelésû készletek fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
Zh a gyakorlaton.
7. Követelések, Pénzeszközök fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
8. Aktív-passzív idõbeli elhatárolások fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
9. Saját tõke, Céltartalékok fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
10. Hosszúlejáratú kötelezettségek fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
11. Rövidlejáratú kötelezettségek fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
12.
Mérleg összeállítás
13. ZH
14. Pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A tantervben elõírt gyakorlatok és elõadások órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek.
A félévközi jegy megszerzésének feltétele két félévközi dolgozat megfelelõ szintû megírása (a dolgozatok összpontszámának minimuma 50%), valamint az elõírt négy beadandó munka leadása.
Pótlás módja: a vizsgaidõszak elsõ tíz munkanapján kijelölt vizsganapon.
A pótlás formája írásbeli dolgozat. Indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával
A feladatok és elméleti kérdések megoldásának értékelése pontozással történik, amely alapján a félévközi jegy megállapításra kerül.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Számviteli törvény, elektronikus tananyag
Ajánlott irodalom: Adorján-Lukács-Róth-Veith: Számviteli esettanulmányok