Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Borbély Ferenc;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12OTB Mikroökonómia
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával,
megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat, vállalkozás célja,
környezete, fõbb ismérvei
Vállalkozási formák
Az értékteremtõ termelési folyamat elemei
Termelés tervezési számítások
A vállalat szervezete
Piaci aktivitás, marketing
Szükségletszámítások
Készlettervezés
Termelési tervszámítások
Munkaidõ kihasználás és termelékenység
Gyártási rendszerek tervezése
2. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása. Tárgyi eszköz gazdálkodás
Forgó eszköz gazdálkodás.
Munkaerõ gazdálkodás
Költségszámítás, kalkuláció, fedezetszámítás.
A gazdaságosság mutatói, hatékonyság,
termelékenység, jövedelmezõség
3. Gazdaságossági vizsgálatok
Termelésirányítás és gazdaságosság
Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban
Beruházás gazdaságossági számítások
6.
8.
11.
12.
14.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2005
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 1999
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint