Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Enyedi Miklósné dr. Oktatók: Enyedi Miklósné dr.;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék, valamint az elméleti készség szintjén elsajátítsák a termék
(szolgáltatás) tervezés és menedzselés módszertanát, annak teljes, részletes folyamatát. A hallgatók
megismerkednek a terméktervezés, termékfejlesztés, termékszerkezet kialakítás stratégiai és taktikai
megoldásaival, a piaci pozíciók, a mûszaki – technikai színvonal, a gazdasági hatékonyság, a hatékony
humánerõforrás mûködtetés keresztmetszeteiben.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Terméktervezés, termékmenedzsment fogalmak
2. A termékpolitikai koncepció a vállalati stratégiában
3. A termékmenedzserek feladatai, kiválasztásuk szempontrendszere,
vállalati szervezeti megoldások
4. Termékmenedzsment és minõségmenedzsment rendszerkapcsolatok
5. Projekt,- innováció menedzsment, BPR, mint termékmenedzselési
módszerek
6. A terméktervezés informatív és elemzõ szakasza
7. Az új termék kifejlesztésének döntési szakasza
8. Új termék kifejlesztésének gazdaságossági kérdései
9. A termékmenedzseri munka hatékonyságának kritériumai, fejlesztési lehetõségek
10. A terméktervezés koordinációs és kommunikációs feladatai
11. Termékvonal jellemzõi, termékmix és egyedi termékdöntések
12. A termékfunkciók szerepe a designban
13. Szolgáltatás értelmezése, menedzselésének sajátosságai
14. Termékmenedzselés egy gyakorlati példán
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga + szóbeli beszámoló
 
Kötelező irodalom: Kovács Katalin és szerzõtársai: Szolgáltatás és termékmenedzselés, BGF – KVIF, Budapest, 2005.
Ajánlott irodalom: Gyöngyösy Zoltán – Lissák György: Stratégia, termékpolitika, termékdesign, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 2005.