Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt
tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett. Tematika: Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása és megtérülése. Forgóeszköz
gazdálkodás. Munkaerõ gazdálkodás. Gazdaságosság fogalma, mérése, költségek számítása. Termelésirányítás és gazdaságosság. Beruházás
gazdaságossági vizsgálatok. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Röpdolgozat az elméleti anyagból minden gyakorlati foglalkozáson lehetséges!
11.12. ZH
13.14. Pót ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1.2.
Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása
Erõforrás gazdálkodás
2. 3.4.
Tárgyi eszköz gazdálkodás
Értékcsökkenés számítás
3. 5.6.
Forgó eszköz gazdálkodás
Forgóeszköz számítás
4. 7.8.
Munkaerõ gazdálkodás
Létszámtervezés
5. 9.10.
Gazdaságossági vizsgálatok
Költségszámítás, kalkuláció
6. 11.12.
Termelésirányítás és gazdaságosság
Beruházás gazdaságossági számítások
7. 13.14.
Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban
Likviditás számítás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A évközi jegy kialakításának módszere: Az elméleti és gyakorlati számonkérések legalább 60 %-os teljesítése kell az elfogadáshoz, az értékelés iránymutatása: a 70-80-90% küszöbértékhez kapcsolódóan 3-4-5 érdemjegy érhetõ el.
A pótlás módja: lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2003
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 1999
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségügyi kézikönyv 8.1- 8.5 szerint