Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Dr. Francsovics Anna;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen egyszerû és komplex gazdaságossági vizsgálatok és elemzések elvégzésére. A gazdálkodás, a tervezés, az ellenõrzés és az
információ-ellátás összehangolására, az operatív rendszer célkitûzéseinek megfelelõen.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele az órákon való részvétel a TVSZ 23. § szerint
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vezetõi számvitel fogalma. A vezetõi számvitel kialakulása. A vezetõi számvitel
A vezetõi számviteli rendszerek. Controlling folyamat alrendszerei
A controlling rendszer szabályozási köre . A controlling rendszer mûködése
A controlling rendszer elemei. Controlling és a vezetõi számvitel
A vezetõi számvitel szerepe. A controlling szervezet kialakítása
A környezettel kapcsolatos külsõ tényezõk. A vállalkozással kapcsolatos belsõ tényezõk. A controlling elhelyezése lineáris törzskari szervezetben.
A controller személye. A controlling rendszer kialakítása
A stratégiai és operatív tervezési rendszer. A stratégiai tervezés folyamata
A stratégia megvalósítása. A stratégiai vezetés folyamata
A stratégiai és operatív tervezés célrendszere
Költségek. Költségek elemzése. Költségek osztályozása
Költségnemek szerinti csoportosítás. Termelési ill. tevékenységi volumenhez való viszony szerinti csoportosítás
Állandó költség és értelmezési tartomány. Változó költségek
Változó költségek. Egységköltség a volumen függvényében
Összes költség alakulása. A vállalat összes költsége rövid távon
Kiadás, költség és ráfordítás. A költségszámítás rendszerei
2. Kalkuláció. A kalkuláció fogalma, célja és feladata . A kalkuláció fajtái, kalkulációs módszerek . Az elõkalukuláció. Közbensõ kalkuláció. Utókalkuláció
A hazai gyakorlatban leginkább elterjedt kalkulációs módszerek. Osztókalkuláció. Pótlékoló kalkuláció. Gépóra kalkuláció. Normatív kalkuláció
Fedezeti elemzés. Összköltség függvény. A fedezet számítás alapjai Fedezeti elv. Á-K-F-N séma. A fedezetszámítás alapkategóriáinak értelmezése
A nyereségfedezeti számítás logikája . Gazdasági kalkuláció
Az ÁKFN-struktúra elemeinek változása, a nyereség várható reagálása
Az ÁKNF – struktúrák differenciált reagálási érzékenységét meghatározó elemösszetétel.Fedezeti elemzés (Break-Even-Analyse) és a likviditás
Relatív fedezet. Az optimális termelési és értékesítési program meghatározása
Szûk keresztmetszet és fedezetszámítás kapcsolata
Standard költségszámítás és vezetõi döntéstámogatás (példák)
A részköltség számítás rendszerei. Egyfokozatú részköltségszámítás
Többfokozatú költségszámítás. A költségek tervezése. A közvetlen költségek tervezése. A munkanap-kihasználás mutatója. A munkahónap - kihasználás mutatója (negyedév, év).A munkaidõ kihasználás mutatója
Az általános költségek tervezése. Nulla bázisú költségtervezés (Zero Base Budgeting, ZBB). Általános költségek elemzése (Gemeinkosten Wertanalyse, GWA). Feladatköltség-elemzés (Funktionskostenanalyse, FKA) Folyamatköltség-számítás
3. Logisztika controlling
Projekt controlling
Bankcontrolling
4. Közigazgatás controling
A controlling és versenyképesség a kis és közepes vállalkozásokban
Controlling haszna, a controlling fejlõdése
 
Kötelező irodalom: Francsovics Anna: Controlling elmélet és módszertan (2010)
Francsovics Anna: Esettanulmányok és feladatok a Controlling címû tárgyhoz (2009)
Ajánlott irodalom: Horváth Péter-Dobák Miklós: Controlling a sikeres vezetés eszköze (KJK, 1990.)
Anna Francsovics: Besonderheiten der Entwicklunk des Controllings. Amicus. 2006.