Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Dr. Berecz József; Dr. Francsovics Anna;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen egyszerû és komplex gazdaságossági vizsgálatok és elemzések elvégzésére. A gazdálkodás, a tervezés, az ellenõrzés és az
információ-ellátás összehangolására, az operatív rendszer célkitûzéseinek megfelelõen.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele az órákon való részvétel a TVSZ 23. § szerint
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vezetõi számvitel fogalma. A vezetõi számvitel kialakulása. A vezetõi számvitel
A vezetõi számviteli rendszerek. Controlling folyamat alrendszerei
A controlling rendszer szabályozási köre . A controlling rendszer mûködése
A controlling rendszer elemei. Controlling és a vezetõi számvitel
2. A vezetõi számvitel szerepe. A controlling szervezet kialakítása
A környezettel kapcsolatos külsõ tényezõk. A vállalkozással kapcsolatos belsõ tényezõk. A controlling elhelyezése lineáris törzskari szervezetben.
A controller személye. A controlling rendszer kialakítása
3. A tevékenységalapú költségszámítás
4. A tevékenység alapú költségszámítás és az ezt alapul használó vezetés
5. Költségek. Költségek elemzése. A költségszámítás rendszerei
Controlling információs rendszer.
6. Az általános költségek tervezése. Nulla bázisú költségtervezés (Zero Base Budgeting, ZBB). Általános költségek elemzése (Gemeinkosten Wertanalyse, GWA). Feladatköltség-elemzés (Funktionskostenanalyse, FKA) Folyamatköltség-számítás
7. Projekt controlling
8. A pénzügyi teljesítmény mérése, és a teljesítmény pénzügyi mutatószámai
9. Standard költségszámítás és vezetõi döntéstámogatás (példák)
10. Logisztika-controlling
11. Bankcontrolling
12. Befektetési döntések. Cash flow vagy profit? A kockázat
Az infláció kezelése a befektetési döntéseknél. Az idõtényezõ szerepe a befektetési döntéseknél. A befektetési döntések pénzáramai. A beruházás gazdaságossági számítások. A statikus beruházás gazdaságossági vizsgálatok
A költség-összehasonlító számítás. Jövedelmezõségi számítás. Megtérülési periódus számítás. A megtérülést ki nem váró idõszak.
13. Befektetési döntések II. Dinamikus eljárások. Nettó jelenérték (tõkeérték) módszer.A belsõ megtérülési ráta (IRR). Annuitás módszer
14. A controlling haszna.
A controlling fejlõdésének sajátosságai
 
Kötelező irodalom: Dr. Francsovics Anna: Controlling elmélet és módszertan (2010.)
Dr. Francsovics Anna: Esettanulmányok és feladatok a Contrrolling c. tantárgyhoz (2009)
Ajánlott irodalom: Robert S. Kaplan – Anthony A. Azkinson: Vezetõi üzleti gazdaságtan. Panem-Business Kft., Budapest, 2003.