Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 20
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: szervezetben, csoportban való mûködés alapelveinek, valamint az alapvetõ vezetõi kompetenciáknak bemutatása és csoportos szimulációk segítségével
történõ gyakorlati adaptálása.
Tematika: A hallgatók önmaguk alaposabb megismerése után a csoportok mûködését és belsõ dinamikáját vizsgálják. Áttekintik a vezetõi szerepeket és
funkciókat, a hatalom forrásait és betekintést nyernek a motiváció folyamatába is. Megismerkednek a szervezeti és nemzeti kultúra egyénekre és
szervezetekre gyakorolt hatásával. Kommunikációs, konfliktuskezelési és stressz menedzsment módszereket tanulnak, valamint személyre szabott
stratégiát dolgoznak ki az érzelmi munkát igénylõ helyzetek kezelésére. A hatékony idõgazdálkodás alapjainak elsajátítása során saját életstratégiát
dolgoznak ki.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
feladat, csoportmunka, esszé, prezentáció
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Kreativitást elõsegítõ (brainstorming) technikák
Önkép, önértékelés, fejlõdés
Csoportban mûködés, csapatmunka
2. Vezetõi készségek
Hatalom a szervezetben
Motiváció
3. Szervezeti, nemzeti kultúra
Kommunikációs készségek
Érzelmi munka
4. Konfliktuskezelés
Stressz menedzsment
5. Idõgazdálkodás
Személyes életstratégia
Hallgatói prezentációk
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A jegy kialakításának módszere: évközi teljesítmény és az év végi prezentáció alapján
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli
 
Kötelező irodalom: Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, KJK Kerszöv, 2001
Ajánlott irodalom: Elliot Aronson: A társas lény, Akadémiai Kiadó, 2008