Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar és angol Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Csillag István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A makrogazdasági összefüggések alapján a nemzetállami gazdaságpolitikák intézményeinek, eszközrendszerének, funkcióinak bemutatása, az állami gazdaságpolitikák tükrében a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A gazdaságpolitikára vonatkozó különbözõ elméletek gazdaságtörténeti keretbe ágyazott ismertetése, Az elméleti és gazdaságtörténeti áttekintés során a makrogazdaság jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek, a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdaságpolitika hatásmechanizmusának, lehetõségeinek és korlátainak bemutatása. A gazdaságpolitikai alapok elsajátítása kiterjed az egyes részpolitikák, így a költségvetés-, a pénz-, a jövedelempolitika eszközeire, intézményeire, a struktúra- és kereskedelempolitika bemutatására. A gazdaságpolitikai áttekintés során a magyar gazdaságpolitika intézményi reform kísérleteire (így az államháztartás fenntarthatóvá tételére irányuló tervekre pl. nyugdíjreform, Költségvetési Tanács, egészségfinanszírozás) és a gazdaságélénkítési kudarcokra is kitérnek az elõadások. Az Európai Unióhoz történt csatlakozás hatásai és az eurozónához történõ csatlakozás lehetõségei, kényszerei, hatásai és követelményei egyaránt érszét képezik a kurzusnak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Két dolgozat megírása 8. és a 13. héten.
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti idõpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A gazdaságpolitika funkciói, alapfogalmai. A nemzetállami gazdaságpolitika lehetõségei, korlátai a globalizált piacgazdaságban. A makrogazdaság szereplõi, a közöttük lezajlódó interakciók, a makrogazdasági teljesítményre gyakorolható állami befolyás.
2. A gazdaságpolitika lehetséges funkciói. Célok és eszközök. A makrogazdaság egyszerûsített mûködési modellje. Aggregált kereslet (AD) és aggregált kínálat (AS); az IS-LM modell.
3. Az állam gazdasági szerepére vonatkozó elméletek: a klasszikus, a keynesianus, az ujklasszikus iskolák. Az állami beavatkozás szükségessége és lehetõsége a makrogazdasági stablizálásban, a kínálat és kereslet harmonizációjának problémái hosszú és rövidtávon.
4. Az állami gazdaságpolitika intézményei és eszközei I.: A költségvetéspolitika és az államháztartás rendszere. A költségvetés tervezése, végrehajtása. Adópolitika és támogatások. A multiplikátor mûkõdése a mai modern gazdaságban. Az állami gazdaságstabilizálás államháztartási eszközei: kínálati és keresleti oldali beavatkozás.
5. Az állami gazdaságpolitika intézményei és eszközei II.: A pénz-(monetáris) politika. A pénzkínálat szabályozása kétszintû bankrendszerben. Kamat- és árfolyampolitika eszközei, csatornái, hatásmechanizmusa. Az állami gazdaságstabilizálás pénzpolitikai eszközökkel: küzdelem az inflációval, stagfláció és defláció.
6. Az állami gazdaságpolitika intézményei és eszközei III.: Infrastruktúra- és szerkezetalakítási politika. Állami tulajdon és privatizáció. Versenypolitika. Kis- és középvállalatok támogatása.
7. Az állami gazdaságpolitika intézményei és eszközei IV.: Kereskedelempolitika- és árfolyampolitika. Nyitott és zárt gazdaság, kisméretû és nagy gazdasági potenciállal rendelkezõ ország lehetõségei, korlátai és problémái. Az állam szerepe a külkereskedelem alakításában. A gazdasági nyitottság. Nemzetközi pénz- és tõkeáramlás, nemzetközi fizetési mérleg; hatása a nemzetgazdaságokra. Nemzetközi gazdasági szervezetek. Nemzetközi vállalatok.
8. Az állami gazdaságpolitika intézményei és eszközei V.: Integráció, közös európai intézmények. Az Európai Unió intézményrendszere és az uniós államok gazdaságpolitikája. Integrációs egyeztetési mechanizmus, túlcsorduló hatások, nemzeti gazdaságpolitikák negatív és pozitív externáliái. Az euro-övezet lehetõségei és korlátai, hatása és követelményei a nemzeti gazdaságpolitika folytatására
Zárthelyi.röpdolgozat (Max 25 perc)
9. Az állami gazdaságpolitika alakításában közremûködõ szereplõk: gazdaságpolitikai programok, makrogazdasági tendenciák értelmezése, makrogazdasági statisztikák. Átláthatóság és érdek összeütközés. Politikai pártok, Országgyûlés, Kormány, Kormányhivatalok, Kormánytól független intézmények, érdekképviseletek. Eset-tanulmány: a költségvetés alakítása. (Adók és támogatások)
10. A magyar gazdasági átalakulás a 90-es években. A gazdaságpolitika változásai, gazdasági intézmények, politikák átalakulása.
11. A magyar gazdaságpolitika stop- és go (húzd meg ereszd meg) ciklusainak eredete, lefolyása, hatása a potenciális gazdasági növekedés tényezõire.
12. A magyar gazdaságpolitika kísérletei az intézményi rendszer átalakítására: nyugdíjreform és visszafordítása, államháztartás fenntarthatóvá tétele és visszafordítása, az egészségügyi finanszírozás átalakítása. Nemzetközi összehasonlítás a többi átalakuló kelet-európai országgal.
13. Zárthelyi dolgozat (max 80 perc)
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 80 perc)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
- A dolgozatokkal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Kötelező irodalom: Bod Péter Ákos: Bevezetés a gazdaságpolitikába. Aula Kiadó 2006.
Ajánlott irodalom: Veress József (Szerk.): Gazdaságpolitika a globalizált világban. Budapest, Typotex Kiadó 2009.
Csillag I.-Mihályi P: Kettõs kötés. A stabilizáció és a reformok 18 hónapja. Globális Tudás Alalpítvány.2006.
Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan. Makrogazdaság KJK, KERSZÖV 2000