Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Sebestyén László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy bemutassa a minõségirányítás, minõségbiztosítás alapfogalmait, a minõségmenedzsment rendszerek fejlõdéstörténetének gyakorlatban hasznosítható rendszerbeli, strukturális, stratégiai tapasztalatait, a TQM megvalósítása során alkalmazható módszereket, eszközöket és technikákat és képessé tegye a hallgatókat az ismeretek kreatív alkalmazására.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A minõségirányítás, minõségmenedzsment alapjai, fogalmi rendszere. A minõségmenedzsment fejlõdésének fontosabb szakaszai és jellemzõi. A minõség és versenyképesség kapcsolata. A minõség gazdasági jelentõsége. A PDCA ciklus. A nem megfelelõ minõség költségei, a hibamegelõzésre fordított költségek hatása a profitra.
2. A TQM alapelveinek összefoglalása, a TQM vezetési filozófia alkalmazási lehetõségei a termelõ és nem termelõ szervezetekben és folyamatokban. A vezetõ szerepe, a team munka alapjai. Az ISO 9000-es szabvány sorozat és az ágazat-specifikus minõségrendszerek, a speciális autóipari követelmények. Kiválóság modellek, az EFQM és a Magyar Nemzeti Minõségi Díj követelményrendszere, az önértékelés módszere, a RADAR logika.
3. Korszerû folyamat- és minõségjavító menedzsment technikák, a szisztematikus problémamegoldás lépései és eszközei, a minõségfunkciók kifejtése (QFD), hibamód és hatáselemzés (FMEA). A statisztikai folyamatszabályozás (SPC) módszerei és eszközei.
A 6 szigma program módszertana, lépései, a program megvalósításával elérhetõ eredmények.
A matematikai-statisztika minõségügyi alkalmazásai, mintavételes ellenõrzés, próbák.
4. Hipotézis vizsgálatok, a kísérlettervezés alapjai. Mérõrendszer elemzés, az ismételhetõség és reprodukálhatóság követelményei, vizsgálata. A minõség és megbízhatóság összefüggései, a termék-megbízhatóság, élettartam-vizsgálat, hibamentes mûködés kérdéskörei és értékelési módszerei. A termékfelelõsség és a fogyasztóvédelem kérdéskörei és törvényi szabályozása.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A hallgatók a tárgyból az érdemjegyet félévközi munkával (30%), és a félév végén megírt vizsgadolgozattal (70%) szerezhetik meg. Az félév végi érdemjegy a megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul: 51 ponttól elégséges, 63 ponttól közepes, 75 ponttól jó, 86 ponttól jeles.
 
Kötelező irodalom: A.R. Tenner I.J. De Toro: Teljes körû minõségmenedzsment TQM 3. kiadás, Mûszaki Könyvkiadó, 2001.
Ajánlott irodalom: Kövesi J- Topár J.(szerk.): A minõségmenedzsment alapjai; Typotex, 2006.
Koczor Zoltán (szerk.): Bevezetés a minõségügybe; Mûszaki Könyvkiadó, 1999.
Kemény Sándor, Papp László, Deák András: Statisztikai minõség-(megfelelõség-) szabályozás; Mûszaki Könyvkiadó - Magyar Minõség Társaság, 1998.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.