Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 15
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Duma László Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: 195 kredit
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 12 Konzultáció: 0
 
Oktatási cél: A szakdolgozat olyan írásbeli, összetett, egyéni, gyakorlatorientált feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, konzulens irányításával egy félév alatt elvégezhetõ és igazolja azt, hogy a hallgató kellõ jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, és képes a témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozására, az elõzmények, az elvégzett munka és az eredmények szakszerû összefoglalására.
A szakdolgozatnak tartalmaznia kell a hallgató által készített, gyakorlatban felhasználható önálló elemzést, számításokat, a felvetett problémához kapcsolódóan.

Témakörök óraszámonkénti bontásban:

A külsõ ill. a belsõ konzulens által elõírt ütemezésben

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A foglalkozásokon való részvétel elõírásai:

Az aláírást a konzultációkon való legalább négy alkalommal történõ, a belsõ konzulens által a „Konzultációs napló”-ban igazolt részvétellel lehet megszerezni. A részvételt a konzulens akkor igazolhatja, ha arra a hallgató felkészülten érkezik, azaz érdemi konzultáció történt.

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az aláírás megszerzésének feltételei:
A hallgató a téli záróvizsga esetén április 15-ig, nyári záróvizsga esetén november 15-ig, felkeresi a választani kívánt téma intézményi konzulensét a feladat részletesebb megbeszélése céljából, s ha a választás megtörtént, ezt bejelenti az intézet illetékes ügyintézõjénél, aki ezt nyilvántartásba veszi.
Az intézet a kiválasztás és elfogadás után legkésõbb két hét múlva átadja a hallgatónak a „Szakdolgozat feladatlap”-ot.
A tantárgy felvételét követõ feladatok:

1. a REGISZTRÁCIÓS héten egyeztetés a belsõ konzulenssel, a feldolgozott szakirodalomról, valamint a kidolgozandó gyakorlati kérdések egyeztetése (elsõ konzultáció)

2. Szorgalmi idõszak 2.hét választott belsõ konzulenssel aláíratott feladatlap leadása (ez még nem végleges, kisebb módosítások még lehetségesek).

3. Szorgalmi idõszak 5. hete második konzultáció a belsõ konzulenssel.

4. Szorgalmi idõszak 9.hete. A szakdolgozatba bekötendõ véglegesített Feladatkiadási lap leadása az intézeti adminisztrátor részére (a belsõ konzulens aláírását kell tartalmaznia, külsõt nem), ill. az intézeti adminisztrátor által adott adatlap kitöltése.
Csak a teljesen kitöltött nyomtatványt fogadjuk el! (konzulens név, beosztás, levelezési cím, telefonszám). (A belsõ konzulens aláírását kell tartalmaznia, mert az intézetben gépelik egységes formában, amely példány a szorgalmi idõszak utolsó hetétõl elvihetõ, és a szakdolgozatba bekötendõ.)
A belsõ konzulens is átküldheti a végleges feladatlapot az intézeti adminisztrátor részére. Amennyiben egyik sem érkezik meg a hét utolsó munkanapjáig , a 2. héten leadott feladatlap válik hivatalossá. Módosítani ezek után csak különeljárási díj megfizetése mellett lehetséges a 12. hétig.

5. Szorgalmi idõszak 9.hete harmadik konzultáció a belsõ konzulenssel.

6. Szorgalmi idõszak 13. hete negyedik konzultáció a belsõ konzulenssel, valamint a belsõ konzulens által megjelölt bíráló adatainak e-mailen történõ elküldése az intézeti adminisztrátor részére.
(a külsõ konzulens és a bíráló is felsõfokú végzettségû, az adott szakterületen gyakorlattal rendelkezõ személyek).

7. Szorgalmi idõszak 14.hete:
A szakdolgozat leadásának határideje:
14.hét utolsó munka napja 12.00 óráig az intézeti adminisztrátornál.
(- 1db bekötött példány és 1db CD, valamint egy bekötött vagy fûzött példány, amelyet a hallgató eljuttat a bíráló részére).
A bírálatra szánt példánynak nincs kötelezõ formája. (kötött, fûzött, elektronikus is lehet). A bírálatnak a vizsgaidõszak utolsó hetének elsõ napjáig meg kell érkezni az intézetbe. (fejléces papíron, pecséttel, aláírással ellátva, nem faxolva!)

8. A szakdolgozat leadására a belsõ konzulens javaslatára halasztást lehet kéni, amely kérvények elbírálása az intézetben történik. Ha a hallgató határidõn túl, de még a vizsgaidõszakban leadja a dolgozatot, a tantárgy teljesítésére az aláírást megkapja, de a védésre csak a következõ záróvizsga-idõszakban kerülhet sor.

9. A kísérõlapot, mely a szakdolgozat-készítési szabályzat mellékletébõl letölthetõ, folyamatosan vezetni kell a konzultációkról, és a szakdolgozat leadásakor az elsõ példányba bekötve be kell adni.

10. A szakdolgozatvédésre a vizsgaidõszak második hetének utolsó munkanapján 12 óráig kell jelentkezni írásban a záróvizsga tantárgyak megjelölésével.

A beadás/elfogadás feltételei:
a) A szakdolgozat tantárgyból a hallgató megszerezte az aláírást.
b) A konzulensek „Szakdolgozat feladatlap” (1. számú melléklet) vonatkozó részének aláírásával igazolják, hogy a szakdolgozat beadható. A szakdolgozat elfogadásáról a külsõ konzulens véleményének figyelembe vételével a belsõ konzulens dönt.

A vizsgajegy megszerzésének feltételei:

A Szakdolgozat is vizsgával záruló tárgy. A vizsga a szakdolgozat védése, ami a záróvizsgán történik. A tantárgy heti tanóraszámát, kreditjét továbbá felvételének elõkövetelményeit a szak tanterve tartalmazza, követelménye aláírás.Megjegyzés:
A részletes formai és egyéb szabályok a Neptunban a szabályzatok közt megtalálhatóak.
http://neptun.bmf.hu/szabalyzat Tanulmányi ügyrend V. rész
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ irodalom:

A konzulens által kijelöltek