Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók,stb.)
2 Zárthelyi,
1 beadandó esszé április 1-ig
A dolgozat címe: Minõség, ahogy én látom… (terjedelme 4-6 oldal + borítólap, formai követelményei megfelelnek a szakdolgozat formai követelményeinek.

A dolgozat ÖNÁLLÓ gondolatokat kell tartalmazzon, szubjektív jellegû, az elsajátított szakkifejezés rendszerre kell épüljön, max. fél oldal képet, ábrát tartalmazhat.
A 2.zh megírásának feltétele a dolgozat leadása. Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt, letiltásra kerül.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A minõség története. Minõségfogalom. Minõségmodellek. A minõség mérése. A minõséget meghatározó tényezõk. TQM. Vevõközpontúság. Folyamatos javítás. PDCA-ciklus. Alkalmazottak bevonása
2. TQM megvalósításának lépései. A TQM hatása.
ISO 9000:2000 Minõségirányítási szabvány. A szabványmódosítás okai.
3. I. zh
A minõségirányítási alapelvek. A szabvány szerkezete. Az ISO 9001:2008. szabvány fejezetei. Minõségügyi dokumentumok. A minõségirányítási rendszer bevezetése.
4. Auditálás.
5. II. Zárthelyi dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Félévközi jegy. Két elfogadott zh és beadott esszé.
ZH-k összpontszáma 150 pont.
Elégtelen: 0-75 p. Elégséges: 76-94, Közepes 95-123, jó 114-132, jeles 134-150 pont
 
Kötelező irodalom: Dr Bartos István – Dr Elek Erzsébet: Minõségirányítás BMF Jegyzet 2004.
Ajánlott irodalom: Dr. Koczor Zoltán: Bevezetés a minõségügybe Mûszaki Könyvkiadó