Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Gombaszögi Ildikó; Kovácsné Bukucs Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi tanulmányi ellenõrzések (zárthelyik, beszámolók) száma és követelményei, idõpontjuk:

Az aláírás megszerzésének feltétele a félév során az elõadásokhoz kapcsolódó ellenõrzõ kérdések leadása a gyakorlatokon, valamint a két zárthelyi dolgozat megírása a 12. heti elõadáson.
Az elõadásokon kiadott ellenõrzõ kérdéseket az azt követõ gyakorlatokon kell leadni (betegség vagy egyéb hiányzás esetén max. egy héten belül a gyakorlatvezetõ nevére kell postázni az egyetemen). A megoldásokat kézzel kitöltve fogadjuk el.
A zh megírásának feltétele 10 hét feladatainak leadása. Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt, letiltásra kerül.

Az aláírás megszerzésének feltételei:
A félév során egy zárthelyi dolgozat megírása és az összpontszám minimum 50%-nak (minimum követelmény elmélet 40%, gyakorlat 40%) az elérése.
A vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában a teljes féléves tananyagból aláírás pót zh-t írhat az a hallgató, aki a szorgalmi idõszakban teljesítette a követelményeket, (hiányzások száma nem haladja meg a TVSZ elõírásait, idõben leadta a beadandó feladatokat és a zh-t, és/vagy annak pótlását megírta) de aláírást nem szerzett.


Aláírás pótlási lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában: -

A szorgalmi idõszak során megírt zh esetén van lehetõség az egész féléves tananyagból pótolni.

A foglalkozásokon való részvétel elõírásai:
A tantervben elõírt gyakorlatok és elõadások (a tananyag nehézségi fokára tekintettel) órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek.

A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelezõ, melynek ellenõrzése jelenléti ívvel valamint a gyakorlatot megelõzõ elõadás anyagának esetenkénti számonkérésével történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az elõadáson elhangzott tananyagban teljes járatlanság tapasztalható. A gyakorlatokra az elektronikusan elküldött gyakorló feladatokat, mindenkinek magával kell hozni, ennek hiányában nem értékelhetõ az órai munka.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer elemeinek bemutatása. Számviteli feladatok a számviteli törvényben (IX.14.)
1. Gyakorlat: Vagyonváltozás dokumentumainak tartalma
2. A vállalkozások vagyona. A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása. (IX..21.)
3. Könyvvezetés (kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend. Egyszerû gazdasági események rögzítése. (IX.28.)
2. Gyakorlat: Mérleg – besorolások, könyvelés
4. Értékelési szabályok1. ( bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés) (X.5.)
5. Értékelési szabályok 2. (értékvesztés, készletcsökkenések) (X.12.)
3. Gyakorlat: Számítási feladatok

6. Gyakorlás, Általános forgalmi adó, Bevétel, ráfordítás fogalma (X..19.)
7. Eredménykategóriák. Eredménykimutatás: összköltség, forgalmi költség eljárású eredménykimutatás (X.26.)
4.Gyakorlat: Besorolások- bevétel, költség, ráfordítás

8. Összetett gazdasági események rögzítése (XI.2)
9. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése. Számviteli alapelvek (XI.9.)
5. Gyakorlat: Könyvelés
10. Nemzetközi számviteli rendszerek, magyar számviteli törvény.. Számviteli politika (XI.16.)
11. SZÜNET (XI.23.)
6. Gyakorlat: Összetett feladatok

12. ZH (XI.30.)
13. Kiegészítõ melléklet. Üzleti jelentés. Konzultáció a pót zh-ra (XII.7)
7. Gyakorlat: Vizsgafeladatok
14. A sikertelen zh részek pótlása (külön elméletek és példák, kétféle részlet pótolható) (XII.14.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakításának módja:
A vizsgadolgozat módja: írásbeli. (Indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával)
A feladatok és az elméleti kérdések megoldása pontozással történik.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2) (minimum követelmény példák 40%, elmélet 40%)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
Az elõadásokon leadott teszteket és a gyakorlatokon nyújtott teljesítményeket a gyakorlatvezetõ az osztályzat kialakításánál +/- 10%-kal veszi figyelembe.

Az elõadásokon a hallgatók az alapfogalmakhoz kapcsolódó tudásfelmérõ jellegû teszteket töltenek ki, amelyek pontjai nem számítanak bele az évközi jegy %-os pontozásába, de a jól teljesítõ hallgatók eredményét a vizsgajegy megállapításánál a gyakorlatvezetõ figyelembe veszi.


A hiányzások, valamint az elégtelen gyakorlatok/zárthelyik szorgalmi idõszakban történõ pótlásának feltételei, száma, idõpontja és módja:

Pótlás módja: a szorgalmi idõszak utolsó hetében egy alkalommal lehetõség van a hiányzó zh részek pótlására (külön elméleti részek és külön a példák, tehát kétféle részlet pótolható) .

Az elõadásokon kiadott kérdéssorok pótlására a gyakorlatot követõ 1 héten belül van lehetõség.


Elõvizsga feltételei:
A 12. heti sikeres zh esetén a 14. héten lehetõség van elõvizsgát tenni az utolsó elõadáson.


Megjegyzés: Egyéni konzultációra az elõadó, ill. a gyakorlatvezetõ fogadó óráján van lehetõség.
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár (A Neptunon kiküldött tájékoztató alapján letölthetõek IX. 13-tól.)
Ajánlott irodalom: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ:
1.) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL
BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga
Szerzõ(k): Róth - Adorján - Lukács - Veit

2.) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL - FELADATOK
BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga
Szerzõ(k): Róth - Adorján - Lukács - Veit

Perfekt:

3.) Pénzügyi számvitel
Kardos Barbara – Miklósyné Ács Klára – Siklósi Ágnes – Sisa Krisztina – Dr. Sztanó Imre

4.) Pénzügyi számvitel II. - A beszámoló összeállítása
Baloghné Gáspár Anikó - Korom Erik - Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes - Simon Szilvia - Dr. Sztanó Imre - Veress Attila

5.) Pénzügyi számvitel példatár
Siklósi Ágnes - Veress Attila

6.) Pénzügyi számviteli példatár
Balázsiné Farkas Katalin – Kardos Barbara – Havass Norbert