Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A Számvitel I. tantárgy keretében elsajátított összefüggésekbõl kiindulva a mérleghez kapcsolódó fogalmaknak, a mérlegsorhoz kapcsolódó legjellemzõbb gazdasági események könyvelésének, a mérlegtételek értékelésének a megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az érdemjegy megszerzése a vizsgaidõszakban vizsga keretében.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Immateriális javak és Tárgyi eszközök, Vásárolt és saját termelésû készletek, Követelések, pénzeszközök, Értékpapírok, Kötelezettségek, Idõbeli elhatárolások
fogalmak, csoportosítások, mérlegtételek értékelése, vonatkozó könyvelési tételek mérlegre és eredményre gyakorolt hatása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A feladatok és elméleti kérdések megoldásának értékelése pontozással történik, amely alapján a félévközi jegy megállapításra kerül.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: 1. A 2000. évi C tv. a számvitelrõl
2. Példatár vizsgára készülõk számára (szerk.: Gombaszögi Ildikó)
Ajánlott irodalom: 1. Dr. Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban – SALDO (kijelölt anyagrész)
2. Adorján-Lukács-Róth-Veith: Számviteli esettanulmányok