Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Mérnöktanár MA;
 
Tantárgyfelelős oktató: dr. László Gábor Oktatók: dr. László Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 7 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A résztvevõk - támaszkodva korábbi szakmai ismereteikre - a tárgy elvégzése után
képesek lesznek a pályázathoz kapcsolódó adminisztrációs, szervezési és projekt-menedzsment
feladatok megoldására, valamint közremûködni a pályázatok megtervezésében, megírásában,
elszámolásában, follow-up monitoringjában. Gyakorlati feladatok segítik elõ az elméleti
ismeretek elmélyítését és gyakorlatba történõ átültetését.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Forrásteremtés - Mi a támogatásszervezés és miért kell ezzel foglalkozni? Hol találhatunk
támogatókra? Pályázatok típusai
Pályázatfigyelés, pályázati források, pályázatok kiírói. A kis- és középvállalkozások
számára elérhetõ támogatási lehetõségek. Nonprofitok számára elérhetõ pályázati források.
EU alapok, NFÜ. Európai Uniós és hazai jogszabályok. Pályázati dokumentációk és
ûrlapok típusai.
2. Projekt vs. Pályázat. Projektötlet megbeszélés. Stakeholderek. Projekt-generálás.
Pályázati projekt-ciklus menedzsment.
Információszerzés a projektötlet és a pályázati kiírás összeegyeztethetõségérõl. A pályázat
megírásához és benyújtásához szükséges szakmai információk begyûjtése, rendszerezése
és formába öntése. A projekt-személyzet felállítása.
3. Pénzügyi tervezés. Saját forrás biztosításának lehetõségei, pénzügyi konstrukciók,
kockázatkezelés. Közbeszerzés.
Ütemterv. Megvalósíthatósági tanulmány.
Humán erõforrás tervezés. Esélyegyenlõség. Környezetvédelmi hatástanulmány.
4. Pályázati nyomtatványok kitöltése, szükséges igazolások beszerzése, pályázat benyújtása
Pályázatok elbírálása. Szerzõdéskötés. A pályázat lebonyolítása, jelentések készítése.
Monitoring projekt elõrehaladás, zárás. Projektteljesítési controlling. Beruházás befejezését
követõ 5 év várható eredményei - Megtérülési idõ, hozzáadott érték - Jövedelmezõség
alakulása. Az eredmények terjesztése (disszemináció).
5. Beszámoló és teszt
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A jegy kialakításánál a hallgatói aktivitás és a felkészültség fontos szerepet játszik.
A tárgy félévközi jeggyel zárul. A jegy megszerzésének feltételei:
 Saját pályázati dokumentáció elkészítése 2-3 fõs csoportokban és annak bemutatása.
A jegy kialakításának szempontjai:
 órai aktív részvétel (kiadott anyagok feldolgozása) 20%
 évközi beszámoló és teszt 80%
 
Kötelező irodalom: Órai anyag elektronikus formában.
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)
A tárgy honlapján közzétett anyagok. Minták, prezentációk, amelyek az OE Moodle keretrendszerébõl,
vagy az elsõ órán bemutatott tanszéki, illetve egyéb keretrendszerbõl tölthetõk le azonosítás után
(alapértelmezésben a hallgatók Neptun bejelentkezéséhez használt azonosítója).