Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Enyedi Miklósné dr. Oktatók: Dr. Szikora Péter;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél:
A menedzseri tevékenység elsõdleges jellemzõinek, a döntéshozatalnak a támogatása, elméleti és gyakorlati segítése. A tantárgy keretében a hallgatók
megismerik a döntéselmélet elvi kérdéseit, részben érintik a döntési modelleket és módszereket.

Tematika:
A probléma és a döntés rendszerszemlélet, közelítése. A problématér és a döntési tér kapcsolata. Döntések csoportosítása. A döntési folyamat és egyes
elemei. Döntési kritériumok. Cél, célfüggvény szerepe. Hasznosság és kockázatvállalás. A hasznossági függvény. Döntéselméleti irányzatok, különös
tekintettel a normatív és leíró valamint az optimális és kielégít! döntési iskolákra. Objektív és korlátozott racionalitás. Neumann-Morgenstern axióma
rendszer. Csoportos döntések helye és szerepe. Csoportanatómia. Viselkedéselméletek, csoportnormák, hatékony csoport jellemzõi. Csoportos döntési
technikák. Csoportos döntések szervezési kérdései. Többkritériumos döntési módszerek. Döntéselmélet és operációkutatás. Az operációkutatás fontosabb
területei. Projekt menedzsment: hálótervezés elvi és gyakorlati vonatkozásai. Hálótervezési módszerek, determinisztikus és sztochasztikus hálótervezési
eljárások. Idõ-és költségtervezés. Döntési modelleket és módszereket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
5. konzultáció Zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A döntéselmélet tárgya, módszere, szerepe. A döntés fogalma és csoportosítása
A probléma és a döntés kapcsolata. A probléma rendszerszemléletû közelítése
A döntési folyamat és egyes szakaszai. Információ a döntési folyamatban.


Döntési probléma struktúrálása. döntési fa alkalmazásával
Döntési probléma kiértékelése, optimum meghatározása
Többkritériumos döntési probléma (esettanulmány)
2. Döntési szituációk és jellemzõik
Csoportos döntések helye, szerepe. Csoportanatómia. Csoportos döntési technikák
A hasznosság szerepe a döntésnél

Cselekvési változatok, stratégiák kialakítása, értékelése, döntési kritériumok
Az elvárt értékek modellje,Példák döntési kritériumok alkalmazására
Hasznosság szerinti döntés, hasznossági függvény
3. Konfliktusok szerepe, konfliktuskezelõ stratégiák


Kielégítõ döntések, igényszintek
Matematikai programozás gyakorlati vonatkozásai
4. A döntéselmélet alapvetõ irányzatai. A közgazdasági és az adminisztratív iskola
A kiegészítõ és az optimális döntéselmélet. Objektív és korlátozott racionalitás
. Operációkutatás a döntés-elõkészítésben
Normatív és leíró döntéselmélet felfogás
Projekt menedzsment, hálós modellek a döntési és irányítási rendszerben
Determinisztikus és sztochasztikus hálótervezési eljárások


Lineáris programozás I..
Hozzárendelési, szállítási, szétosztási feladatok
Hálószerkesztés a gyakorlatban
Idõtervezés a hálótervezési eljárásoknál
Számítógépes módszerek a döntéselméletben
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga
Gyors belépõ írásbeli, az írásbeli küszöbértéke 60% + szóbeli vizsga A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Enyedi Miklósné dr.: Döntéselõkészítés (bevezetés a hálótervezési ismeretekbe) BDGMF 1021
Enyedi Miklósné dr.: Döntéselmélet BMF KGK 4014, Budapest,2005.
Enyedi Miklósné dr.: Bevezetés a döntéselméletbe Ligatura, Budapest, 1997.
Ajánlott irodalom: Dr. Kocsis József szerkesztésében: Menedzsment mûszakiaknak Mûszaki Könyvkiadó 1994.
Enyedi Miklósné dr.: Gazdasági matematika Mûszaki Könyvkiadó, Budapest 1977.
Kornai János: Anti-eqvilibrium Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1971.
Zoltayné Paprika Zita: Döntéselmélet Alinea Kiadó, Budapest, 2005
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5 szerint