Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Gazdalkodási menedzser - asszisztens ;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csatári András Oktatók: Dr. Csatári András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 3 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás, és amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány- a közigazgatási,és polgári jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A jog kialakulása, fejlõdése, társadalmi szerepe. Állam és jog. A jog fogalma, a jogrendszer és a jogágak, a jogforrás.
2. A jogszabály fogalma, felépítése. A jogszabályok hierarchiája. A jogképesség fogalma, a jogalanyok. Jogalkalmazás. Az eljárási jog.
3. Az Alkotmány helye és szerepe a magyar jogrendszerben. A jogállamiság. Az Alkotmány által szabályozott társadalmi viszonyok.
4. Az alapvetõ állampolgári jogok és kötelességek.
5. Az állami szervezetrendszer, a demokratikus hatalomgyakorlás alapelvei. Az állam-hatalmi szervek és feladataik. Az Országgyûlés.
6. A hatalomgyakorlás helyi szintje: az önkormányzati képviselõtestületek.
7. Az államigazgatási szervek rendszere (kormány, országos hatáskörû szervek) feladatai és mûködésük.
8. A közigazgatási hatósági eljárás.
9. Az igazságszolgáltatás szervei és az ügyészségek. A sajátos feladatokat ellátó állami szervek (Alkotmánybíróság, Állami Számvevõszék).
10. A polgári jog szabályozási tárgya, alapelvei. A polgári jogi jogviszony.
11. Vagyonjog: a tulajdonjogi jogviszony, a tulajdonjog megszerzése (általában, konkrét
szerzésmódok)
12. Vagyonjog: A közös tulajdon és a használati jogok.
13. Kötelmi jog: A polgári jogi felelõsség.
A személyhez fûzõdõ jogok polgári jogi védelme.
14. Összefoglalás, konzultáció
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga.
Elõvizsga lehetõsége a szorgalmi idõszak utolsó hetében.
A vizsgafeladatok az elõadások témáira épülnek
 
Kötelező irodalom: Sárközy Tamás (szerk.): Üzleti jog jog (Typotex, 2008.)
Ajánlott irodalom: dr. Vass György: Jogi ismeretek (Budapest, 2006.)
 
Egyéb segédletek: 2004.évi CXL. törvény.a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól