Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tananyag olyan napjainkban nélkülözhetetlen ismereteket kíván közvetíteni a hallgatók felé, melyek segítséget nyújtanak abban, hogy megismerjék a pénzügyi piacok mûködését, a pénzügyi piaci eszközök értékelését és értelmezését. A hallgatók elmélyíthetik ismereteiket a tõzsde mûködésérõl, az árfolyamok típusairól és mozgásáról, a tõzsdei indexekrõl, valamint betekintést nyernek az alapvetõ pénzügyi piaci eszközök árfolyam és hozamszámításaiba.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Két dolgozat minimum 50%-os teljesítése a 8. és a 13. héten.
- A 10. hétig elkészített, leadott és elfogadott házi dolgozat.
A beadandó házi dolgozat idõben történõ elkészítése és leadása nélkül az aláírás megtagadható!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A pénzügyi közvetítõ rendszer fogalma, részei. A pénzügyi piacok csoportosítása
2. A pénzügyi piacok intézményei
3. A tõzsde, tõzsdei megbízások, tõzsdei ügyletek, tõzsdeindexek
4. A Budapesti Értéktõzsde mûködése
5. Pénzügyi eszközök, az értékpapírok 1.: kötvények, állampapírok
6. Pénzügyi eszközök, az értékpapírok 2.: részvények
7. A befektetési alapok és a befektetési jegyek
8. ELSÕ ZÁRTHELYI DOLGOZAT
9. A kockázati tõke.
10. Hozam és a kockázat fogalma, számszerûsítése
11. A részvénytársaságok beszámolóiból nyerhetõ információk
12. Részvények árfolyamának elõrejelzése
13. MÁSODIK ZÁRTHELYI DOLGOZAT
14. PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A házi dolgozat elkészítése, valamint a zárthelyi dolgozatok megírása a félév teljesítésének feltételei. A zárthelyi dolgozatok pótlása a 14. héten lehetséges azok számára, akik a kijelölt idõpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot. Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket, és/vagy nem készítették el a megadott idõpontra a házi dolgozatot, a pótlás nem engedélyezett, az aláírás megtagadásra kerül. Az aláírás megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozat minimum 50%-os teljesítése, valamint a házi dolgozat elkészítése.
A félév és a vizsga értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51-62 %: elégséges (2);
- 63 – 74 %: közepes (3);
- 75 – 86 %: jó (4);
- 87 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: - Bakonyi Zoltán – Dr. Décsy Jenõ – Lauf László – Tasnádi Márta: Tõke- és pénzpiacok, Perfekt Kiadó, 2004
Ajánlott irodalom: - Száz János: Hitel, pénz, tõke, KJK, 1991
- Fazakas Gergely – Gáspár Bencéné – Soós Renáta: Bevezetés a pénzügyi és a vállalati pénzügyi számításokba, Tanszék Kiadó Kft, 2003