Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók a pénzügyi ismeretek tantárgy keretén belül elsajátított ismeretanyagot kibõvítsék és elmélyítsék, eligazodjanak a nemzetközi pénzügyi életben. A kurzus során a hallgaatók megismerkednek a nemzetközi pénzügyi rendszer alapvetõ összefüggéseivel, megismerik annak bonyolult kölcsönhatásait az árfolyamrendszerek, a hitelezési rendszerek révén, betekintést nyernek az nemzetközi pénzügyi kockázatok alakulásának folyamatába, valamint az Európai Unió pénzügyi rendszerének alapjaiba és mûködésébe.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Két dolgozat minimum 50%-os teljesítése a 8. és a 13. héten.
- A 10. hétig elkészített, leadott és elfogadott házi dolgozat.
A beadandó házi dolgozat idõben történõ elkészítése és leadása nélkül az aláírás megtagadható!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak. A elszámolások elméleti kérdései.
2. Valutaárfolyam és árfolyampolitika. Pénzügy és devizapolitika, devizagazdálkodás.
3. Nemzetközi fizetési mérleg. A monetáris tartalékok szerepe.
4. Nemzetközi pénz- és tõkepiacok. Nemzetközi tõkeáramlások.
5. Külföldi közvetlen beruházások.
6. Nemzetközi valutáris kockázatok.
7. Eladósodás, adósságkezelés.
8. ELSÕ ZÁRTHELYI DOLGOZAT
9. Pénzügyi válságok a ’90-es években és a válságkezelési módok.
10. A hitelfinanszírozás hivatalos csatornái. A Világbank és az IMF.
11. Pénzügyi és monetáris integráció Európában. Európai pénzügyi intézmények.
12. Az EU költségvetése.
13. MÁSODIK ZÁRTHELYI DOLGOZAT
14. ZÁRTHELYI DOLGOZATOK PÓTLÁSA
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A házi dolgozat elkészítése, valamint a zárthelyi dolgozatok megírása a félév teljesítésének feltételei. A zárthelyi dolgozatok pótlása a 14. héten lehetséges azok számára, akik a kijelölt idõpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot. Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket, és/vagy nem készítették el a megadott idõpontra a házi dolgozatot, a pótlás nem engedélyezett, az aláírás megtagadásra kerül. Az aláírás megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozat minimum 50%-os teljesítése, valamint a házi dolgozat elkészítése.
A félév és a vizsga értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51-62 %: elégséges (2);
- 63 – 74 %: közepes (3);
- 75 – 86 %: jó (4);
- 87 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tantárgy félévközi jeggyel zárul, vizsga nincs
 
Kötelező irodalom: - Décsi Jenõ: Nemzetközi pénzügyek, UNIÓ KIADÓ 2001.
- Adrian Buckley: Bevezetés a nemzetközi pénzügyekbe, PANEM, 1998.
Ajánlott irodalom: - Lõrincné Istvánffy Hajna: Nemzetközi pénzügyek, AULA, 2004.
- Lõrincné Istvánffy Hajna:Pénzügyi integráció Európába, KJK-KERSZÖV, 2001.
- MNB mûhelytanulmányok
- Décsi Jenõ – Gyulaffy Béláné: Külgazdasági pénzügyek, PERFEKT, 1996.