Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szervezetszociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek, valamint a nemzetközi és magyar kutatási eredményeknek a megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órák látogatása kötelezõ feltétele az aláírás megszerzésének. Hiányzás a TVSZ szerint (maximum három alkalommal) lehetséges.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika és követelmények ismertetése. Bevezetés (A szervezetek funkciói)
2. A szervezetek típusai és belsõ viszonyai
3. A klasszikus vezetéselméletek
4. A vezetés a gyakorlatban, vezetési stílusok.
5. A döntéselmélet
6. A döntések a gyakorlatban
7. A kommunikáció
8. Kommunikációs hálózatok és szerepek a szervezetben
9. A motiváció
10. Szervezeti kihívások a XXI. század elején
11. A globalizáció és következményei
12. A szervezetek szervezése
13. A szervezetek ellenõrzése
14. Az érvényesülés
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgajegy kialakításának módja: írásbeli vizsga, melynek során az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján két esszékérdésre kell válaszolni, a megadott tematikából. Sikertelen vizsga esetén javítás a TVSZ szerint, két alkalommal lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Csepeli György: A szervezkedõ ember. Budapest, 2001, Osiris
Ajánlott irodalom: Crozier, M: A bürokrácia jelensége. Budapest, 1981, Közgazdasági és Jogi Könyviadó