Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók a pénzügyi ismeretek tantárgy keretén belül elsajátított ismeretanyagot kibõvítsék és elmélyítsék, eligazodjanak a nemzetközi pénzügyi életben. A kurzus során a hallgaatók megismerkednek a nemzetközi pénzügyi rendszer alapvetõ összefüggéseivel, megismerik annak bonyolult kölcsönhatásait az árfolyamrendszerek, a hitelezési rendszerek révén, betekintést nyernek az nemzetközi pénzügyi kockázatok alakulásának folyamatába, valamint az Európai Unió pénzügyi rendszerének alapjaiba és mûködésébe
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak. A elszámolások elméleti kérdései.
2. Valutaárfolyam és árfolyampolitika. Pénzügy és devizapolitika, devizagazdálkodás.
3. Nemzetközi fizetési mérleg. A monetáris tartalékok szerepe.
4. Nemzetközi pénz- és tõkepiacok. Nemzetközi tõkeáramlások.
5. Külföldi közvetlen beruházások.
6. Nemzetközi valutáris kockázatok.
7. Pénzügyi válságok a ’90-es években és a válságkezelési módok.
8. Nemzetközi pénzügyi intézmények: a Világbank és az IMF, az európai pénzügyi intézmények.
9. ZÁRTHELYI DOLGOZAT
10. ZÁRTHELYI DOLGOZAT PÓTLÁSA
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A házi dolgozat elkészítése, valamint a zárthelyi dolgozatok megírása a félév teljesítésének feltételei. A zárthelyi dolgozat pótlása az utolsó konzultáción, vagy a hallgatókkal egyeztetett más idõpontban lehetséges azok számára, akik a kijelölt idõpontokban a dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot. Az aláírás és az érdemjegy megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat minimum 50%-os teljesítése, valamint a házi dolgozat elkészítése.
A félév és a vizsga értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51-62 %: elégséges (2);
- 63 – 74 %: közepes (3);
- 75 – 86 %: jó (4);
- 87 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tantárgy félévközi jeggyel zárul, vizsga nincs.
 
Kötelező irodalom: - Décsi Jenõ: Nemzetközi pénzügyek, UNIÓ KIADÓ 2001.
- Adrian Buckley: Bevezetés a nemzetközi pénzügyekbe, PANEM, 1998.