Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Véghné dr. Vörös Mária Oktatók: Véghné dr. Vörös Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG22GNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók ismereteket szerezzenek a térben zajló gazdasági folyamatok fõbb törvényszerûségeirõl, a regionális tudomány alapvetõ kategóriáiról, a
gazdasági egységek telepítésének feltételeirõl, a gazdasági fejlõdés területi összefüggéseirõl.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A vizsgára bocsátás feltétele: Megfelelõ színvonalú prezentáció (ill.házidolgozat) elkészítése megadott témában. A gyakorlatokon való aktív
részvétel. Megengedett hiányzás: a TVSZ-ben meghatározott mértékben.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A regionális tudomány eltérõ értelmezései. A regionális gazdaságtan tárgya és részterületei. A régió fogalma és típusai.
2. A közgazdaságtan és a térbeliség. „egy pont” gazdaság és a térbeli gazdaság.
3. A telephelyválasztás és tényezõi. Telepítési döntések.
4. A szállítási költségek sajátosságai a telephelyválasztásban. Agglomerációs elõnyök. Lokális extern hatások.
5. A klaszter fogalma, típusai. A klaszterek fejlesztése.
6. Klaszterek és klaszterpolitika Magyarországon.
7. A termelési tényezõk regionális eltérései.
8. Munkaerõ- és tõkemobilitás.
9. A regionális fejlõdés alapkérdései. A régiók fejlõdésének és növekedésének elõsegítése.
10. A regionális versenyképesség piramis-modellje.
11. A közösségi regionális politika jellemzõi az Európai Unióban.
12. A regionális politika kezelése.
13. A regionális gazdaságfejlesztés.
14. Regionális operatív programok Magyarországon (2007-2013) Közép-Magyarország ROP
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga típusa: írásbeli
A vizsgajegy: 0-49% elégtelen
50-64% elégséges
65-74% közepes
75-84% jó
85-100% jeles
 
Kötelező irodalom: Az elõadások és a gyakorlatok anyaga.
Lengyel Imre – Rechnitzer János: Regionális gazdaságtan (Dialóg Campus Kiadó 2004)
(17-130 old., 159-189 old., 195-231 old., 249-257 old.)
Glatz Ferenc szerk. 2003. Magyar Tudománytár sorozat II. kötet.
Ajánlott irodalom: Ágh A. (szerk).: Kistérségi közigazgatás. MKI. Budapest, 2004., 342p.
Horváth M. T. (szerk.): A regionális politika közigazgatási feltételei. MKI. Budapest, 2004.
Kiss É. 2004. A regionális gazdaságépítés empirikus tapasztalatai. Falu-Város-Régió.1-2.
Kozma G.: Regionális gazdaságtan. DE. Debrecen, 2003.
Pálné Kovács I. szerk. EU-konfom regionális fejlesztés. MKI Budapest, 2001.