Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Dobi Sándor Oktatók: Fenyvesi István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tananyag
Vállalati folyamatok hatékonyságának növelésére három lehetõség van: folyamatosan végzett kis hatékonyságnövekedést eredményezõ folyamatjavítás,
idõrõl idõre nagyobb hatékonyságnövekedést jelentõ benchmarking, és a vállalati folyamatok alapvetõ újraformálását célzó BPR, a reengineering. A
tantárgy tárgyalja a reengineering hatókör szerinti felosztását, módszereit, lépéseit, szervezeti kereteit, kockázatait, eredményességét. Bemutatja a BPR-t
támogató módszertanok fõ elemeit és a BPR során használható támogató informatikai eszközök jellemzõit, fõ felhasználási területeit. Áttekintést ad az üzleti
folyamatmenedzsment fõ területeirõl, kialakításának fõ lépéseirõl, a szóba jöhetõ szervezeti megoldásokról, a folyamatteljesítmények mérésrõl és a
lehetséges informatikai támogatással szemben támasztható követelményekrõl. Betekintést nyújt a BPR és BPM, workflow, tevékenység költség számítás
valamint az ERP rendszerek kapcsolatába.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Oktatási hét (konzultáció) Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
5. ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Új szervezési módszerek iránti igény kialakulása
A BRP fogalma és alapjai, BRP felosztása hatóköre szerint, fõ módszertani elemei
2. BPR eszközrendszere, Benchmarking, BRP-t támogató módszertanok és informatikai megoldások
3. BPR és BPM kapcsolata, folyamat teljesítménymérés, Folyamatmenedzsment megoldások, eszközök
4. Folyamatközpontú szervezet, BPR és a tevékenység alapú költségszámítás kapcsolata,
5. BPR és az ERP rendszerek kapcsolata, BPR és workflow menedzsment kapcsolata
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
egy zárthelyi dolgozat eredménye alapján
 
Kötelező irodalom: Arthur R. Tenner – Irving DeToro: BPR – vállalati folyamatok újraformálása, Bp. 1998
Ajánlott irodalom: Michael Hammer – James Champy: Business Process Reengineering, Bp. 2000
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan Aula 2003
Chikán Attila – Demeter Krisztina: Értékteremtõ folyamatok menedzsmentje Aula 2003