Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Dobi Sándor Oktatók: Fenyvesi István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tananyag
Vállalati folyamatok hatékonyságának növelésére három lehetõség van: folyamatosan végzett kis hatékonyságnövekedést eredményezõ TQM, idõrõl idõre
nagyobb hatékonyságnövekedést jelentõ benchmarking, és a vállalati folyamatok alapvetõ újraformálását célzó BPR, a reengineering. A tantárgy tárgyalja
a reengineering hatókör szerinti felosztását, módszereit, lépéseit, szervezeti kereteit, kockázatait, eredményességét. Bemutatja a BPR-t támogató
módszertanok fõ elemeit és a BPR során használható támogató informatikai eszközök jellemzõit, fõ felhasználási területeit. Áttekintést ad az üzleti
folyamatmenedzsment fõ területeirõl, kialakításának fõ lépéseirõl, a szóba jöhetõ szervezeti megoldásokról, a folyamatteljesítmények mérésrõl és a
lehetséges informatikai támogatással szemben támasztható követelményekrõl. Betekintést nyújt a BPR és ISO, workflow, tevékenység költség számítás
valamint az ERP rendszerek kapcsolatába.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
egy zárthelyi dolgozat eredménye alapján
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Új szervezési módszerek iránti igény kialakulása
A TQM és a BRP fogalma és alapjai
2. TQM módszertana
BRP felosztása hatóköre szerint, fõ módszertani elemei
3. BPR eszközrendszere
Benchmarking
4. BRP-t támogató módszertanok és informatikai megoldások
Folyamat teljesítménymérés
5. Folyamatmenedzsment megoldások, eszközök
Folyamatközpontú szervezet
6. BPR és a tevékenység alapú költségszámítás kapcsolata
BPR, ISO és az ERP rendszerek kapcsolata
7. BPR és workflow menedzsment kapcsolata
Esettanulmány, megvalósult projekt
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
pótlás lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ irodalom: Arthur R. Tenner – Irving DeToro: BPR – vállalati folyamatok újraformálása, Bp. 1998
Ajánlott irodalom: Ajánlott irodalom:
Michael Hammer – James Champy: Business Process Reengineering, Bp. 2000
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan Aula 2003
Chikán Attila – Demeter Krisztina: Értékteremtõ folyamatok menedzsmentje Aula 2003