Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bencsik Mária Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a TB törvény alapelveit, az adó és járulék közötti különbséget, milyen jogviszonyok létesítésével és milyen járulékok fizetési
kötelezettségének teljesítésével lesznek az állampolgárok biztosítottak. A biztosítottak milyen ellátásokra jogosultak. A nem biztosítottak milyen szerzõdéseket
köthetnek a TB. igazgatási szerveivel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Aláírás feltétele. 1 db ZH eredményes megírása +prezentációk
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. TB jogforrások. A 8 TB törvény megismerése. A TB Igazgatási szervei
2. Jogalanyok a TB tv. hatálya alatt: Munkáltatók, Nyugdíj Igazgatóság, APEH, MEP, OEP, TAH
3. Jogviszonyok: munkaviszony, szövetkezeti tag viszony, megbízási jogviszony,
4. Vállalkozási jogviszony, bedolgozói jogviszony, segítõ családtag, Egyszerûsített fogl.
5. Társas-vállalkozói tagsági jogviszony, választott tisztségviselõi, felhasználói szerzõi jogvédelem, jogviszony kiegészítõ tevékenység alapján
6. Egyetemi, fõiskolai, szakmunkástanulói jogviszony, ösztöndíjas foglalkoztatás
7. Többes jogviszonyok, külföldi biztosított, EU, és EGT tagállami biztosítottak
8. Járulékfizetési kötelezettség, Járulékfajták: TB járulékok: NYBJ, EGBJ, Egyéni járulékok: NYJ, EBJ,
9. Vállalkozói járulék, EVA járulék, EKHO, Egyszerûsített fogl. közterhei, baleseti járulék
10. Járulék bevallás szabályai, elektronikus bevallás
11. Art. Jogkövetkezmények, szankciók
12. TB kedvezmények: startkártyák, prémiumévek program, képzési kedvezmények
13. TB ellátások: Nyugdíjak fajtái
14. Kötelezõ egészségbiztosítási ellátások fajtái. EU. Koordinációs elvek
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ irodalom: Magyar Közlöny aktuális számai, HVG. Különszám TB. Aktuális, Futó Gábor: Társadalombiztosítás Bp. 2006.
Ajánlott irodalom: Ajánlott irodalom: Dr. Bencsik Mária: TB ismeretek. Oktatási segédlet. KGK. SZVI. Honlap Elektronikus jegyzet
 
Egyéb segédletek: www.magyarorszag.hu, www.onyf.hu, TB CD HVG.