Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók a projektek tervezésének, szervezésének, megvalósításának és kontrollingjának eszközeit megismerve képessé válnak saját projekttervek
készítésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
csoportmunka, házi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projektmenedzsment története
Tantárgyi követelmények ismertetése
2. Projektcélok meghatározása
Mind-mapping a projektmenedzsmentben, brainstorming technikák
3. Megvalósíthatóság
SWOT, konfrontációs mátrix, stakeholder elemzés
4. Projekttervezés
Tervezési módszerek
5. Projektek szervezése
Idõgazdálkodás
6. Projektciklus menedzsment
Logikai keretmátrix
7. Projektszervezet
Csapatszellem kialakítása
8. Projekt menedzsment
Vezetõi készségek
9. Kommunikáció
Kommunikációs stílus, technikák
10. Projektek megvalósítása
Váratlan események kezelése
11. Monitoring, ellenõrzés
Visszajelzések módszertana
12. Projektek beágyazása a szervezetbe
Szervezeti kultúra, inercia vs. tanuló szervezet
13. Hallgatói prezentációk
14. Hallgatói prezentációk
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
pótlás: lásd TVSZ
A jegy kialakításának módszere: évközi teljesítmény és a házi dolgozat alapján
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli
 
Kötelező irodalom: Kulcsár László (2006): Projekt menedzsment ismeretek. Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány. http://odl.celodin.org/cd/hu/html/prm_tartalom.htm
Ajánlott irodalom: Dennis Lock (1998): Projektmenedzsment, Panem Könyvkiadó Kft., Budapest.
Görög Mihály (1996): Általános project management. Aula Kiadó, Budapest.
Szûcs István (2000): Projektmenedzsment a vezetés szolgálatában. Vezetéstudomány, 31/1, 56-65.
Deák Csaba (2006): A projektmenedzsment érettsége, Vezetéstudomány, 37/Különszám, 60-68.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint