Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2011/12/1
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Ferenczi Éva Oktatók: Papp Lászlóné;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 4
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggésrendszereinek elsajátítása. Az mindennapi és az üzleti élet legjellemzõbb helyzeteiben a megszerzett ismeretek alkalmazása. A tárgy érinti a marketingkommunikáció, és a menedzsment ismereteket, de inkább kulturális, viselkedési, társadalmi vonatkozásokat részesíti figyelembe.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Házi feladat beadása a felsorolt, vagy hasonló témákból választva: 10 pont
/választható/ a konzultáció elõtti héten érkezzen be!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1-2. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggésrendszerei. Mi az információ? Közlés és befogadás egysége. Az üzenet verbális és non verbális kódolása. A metakommunikáció szerepe A kommunikáció hatékonysága, segítõ és akadályozó tényezõk. Metanyelv és paranyelv. Kommunikációs zavarok. Aktív hallgatás. Testbeszéd, a tér használata, a személyes tér fogalma. A metakommunikáció szerepe

A személyes tér jelentõsége, régiók, országok eltérõ távolsághasználata.

Nõk és férfiak eltérõ kommunikációs sajátosságai

____________________________________________________________Kommunikáció külföldön, kulturális eltérések. Turizmus, munkavállalás, üzleti kapcsolat. Pontosság, telefon, névjegy, ajándék.

Tabutémák. Milyenek a magyarok külföldön, hogyan látnak minket a külföldi vendégek?

Országimázs, személyes imázs.

Illem, etikett, protokoll. A kulturált viselkedés fontossága. Kulturált társalgás, étkezés.

Illem és telefon, illem és Internethasználat.

Programkészítés külföldi, vagy üzleti partner részére. Mit mutassunk?

------------------------------------------------------------Karrier, álláspályázat önéletrajz. A karrier értelmezése, életpálya és szakaszai.

Szakképzési struktúra és munkaerõpiac .Személyiség és pályaválasztás összefüggése. Mobilitás, migráció. Álláskeresés, kapcsolati tõke. Tanácsok önéletrajz és kísérõlevél írásához
2. 1-2. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggésrendszerei. Mi az információ? Közlés és befogadás egysége. Az üzenet verbális és non verbális kódolása. A metakommunikáció szerepe A kommunikáció hatékonysága, segítõ és akadályozó tényezõk. Metanyelv és paranyelv. Kommunikációs zavarok. Aktív hallgatás. Testbeszéd, a tér használata, a személyes tér fogalma. A metakommunikáció szerepe

A személyes tér jelentõsége, régiók, országok eltérõ távolsághasználata.

Nõk és férfiak eltérõ kommunikációs sajátosságai

____________________________________________________________Kommunikáció külföldön, kulturális eltérések. Turizmus, munkavállalás, üzleti kapcsolat. Pontosság, telefon, névjegy, ajándék.

Tabutémák. Milyenek a magyarok külföldön, hogyan látnak minket a külföldi vendégek?

Országimázs, személyes imázs.

Illem, etikett, protokoll. A kulturált viselkedés fontossága. Kulturált társalgás, étkezés.

Illem és telefon, illem és Internethasználat.

Programkészítés külföldi, vagy üzleti partner részére. Mit mutassunk?

------------------------------------------------------------Karrier, álláspályázat önéletrajz. A karrier értelmezése, életpálya és szakaszai.

Szakképzési struktúra és munkaerõpiac .Személyiség és pályaválasztás összefüggése. Mobilitás, migráció. Álláskeresés, kapcsolati tõke. Tanácsok önéletrajz és kísérõlevél írásához
3. 3-4.. A felvételi beszélgetés. Mire készüljünk? Kiválasztási módszerek

Tesztek, interjúk, egyéb eljárások

A gazdálkodó szervezetek, az üzleti élet alapvetõ kommunikációs helyzetei. értekezletek, elõadások, tárgyalás, prezentációkon alkalmazott kommunikációs technikák

Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak?

Vállalati külsõ és belsõ kommunikáció.

Cégarculat, image, küldetésnyilatkozat. Közönségkapcsolat. PR és CI jelentõsége, módszerei.
4. 3-4.. A felvételi beszélgetés. Mire készüljünk? Kiválasztási módszerek

Tesztek, interjúk, egyéb eljárások

A gazdálkodó szervezetek, az üzleti élet alapvetõ kommunikációs helyzetei. értekezletek, elõadások, tárgyalás, prezentációkon alkalmazott kommunikációs technikák

Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak?

Vállalati külsõ és belsõ kommunikáció.

Cégarculat, image, küldetésnyilatkozat. Közönségkapcsolat. PR és CI jelentõsége, módszerei.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: A tanulmányi és vizsgaszabályzatban elõírtak szerint.

A vizsga módja: (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) Írásbeli feladatlap kitöltése. A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A tananyagot 10 kérdésben felölelõ dolgozat értékelése:

25-29 pont elégséges

30-36 pont közepes

37-44 pont jó

45 pont felett jeles.

Házi feladat /nem kötelezõ/

Testbeszéd, A tér és a távolság használatának szabályai különbözõ jellegû kapcsolatokban.

Kultúra és kommunikáció külföldön. Mire érdemes figyelni?/ Turizmus, munkavállalás, diákcsere, üzleti kapcsolat/

Programkészítés külföldi /üzleti/ vendégnek.

Milyen az ország, milyen a magyar emberek imázsa? Elõítéletek. „Találjuk ki.Magyarországot!”

Munkavállalás külföldön /Eu. csatlakozás és mobilitás/

Internetes etikett. Informatika, információ, társadalom.

Tömegkommunikáció, információ, manipuláció. TV és Internetes portálok. Híradómûsorok elemzése.

Hír és kommentár megkülönböztetése. Pártatlanság, objektívitás, bulvárosodás.

Karrier, karrierutak. Felsõoktatási intézmények sorrendje, a szakképzés problémái.
A munkaerõ kiválasztásának módszerei

Munkahelyi külsõ és belsõ kommunikáció. PR, Corporate Identity.

/Vagy a felsorolt témákon kívül bármilyen kommunikációval kapcsolatos, érdeklõdésre érdemes téma rövid elõadása./

.Ellenõrzõ kérdések az írásbeli vizsgához:

A kommunikáció meghatározása, kódolás, dekódolás, mitõl függ? Attitüd és elõítélet

Metanyelv és paranyelv

Távolság és tér használatának szabályai, zónák

Testbeszéd

Illem, etikett, öltözködés és kulturált viselkedés

Programkészítés üzleti vendégnek

Álláskeresés, pályázat, önéletrajz

Interju, felvételi beszélgetés, kiválasztási módszerek, tesztek, értékelõ központ

Elõadás, értekezlet, tárgyalás szabályai

Szervezeit kommunikáció, PR, Corporate Identity
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Ferenczy Éva: Üzleti kommunikáció BMF. KGK. 4003.
Papp Lászlóné: Üzleti Kommunikáció. Szöveggyûjtemény.BMF KGK.4001.
Ajánlott irodalom: Allan Pease: Testbeszéd. Park K. 1991
Allan Pease: Szó-beszéd. Park K. 1991
Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll. KJK. 1997.
Ottlik Károly: Protokollkódex. Mezõgazdasági Szaktudás Kiadó.
Az üzleti élet enciklopédiája. Gemini Kiadó.